Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Tái định vị thương hiệu Kotex


Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tô ̉ chưć , là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi nguồn lực hay khía cạnh quản trị tô ̉ chưć , nhân viên, đối tác & khách hàng của bạn.Thương hiêụ coǹ dâñ dăt́ nhâṇ thưć , thaí đô ̣ va ̀ haǹ h vi nhân viên trong công viêc̣ haǹ g ngaỳ nêú tô ̉ chưć chu ́ troṇ g đêń viêc̣ truyêǹ thông thương hiêụ nôị bô ̣ trươć khi truyêǹ thông ra bên ngoaì . Sơ ̉ hưũ thương hiêụ maṇ h thâṃ chi ́ danh muc̣ cać thương hiêụ maṇ h la ̀ mơ ươć cuả tât́ ca ̉ moị lañ h đaọ trong bôí can̉ h hôị nhâp̣ kinh tê ́ quôć tê.́ ... Xây dựng thương hiệu đã khó thì phát triển và làm mới thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng càng khó hơn. Chính vì thế nhóm G7 đã chọn đề tài “ tái định vị thương hiệu ” để đi sâu vào phân tích lý thuyết tái định vị thương hiệu và đem áp dụng vào thực tế là dãy sản phẩm của Kotex Việt Nam.

Download:

https://sites.google.com/site/vietnammarketingclub/home/VanLuong.Blogspot.Com_kotex.pdf


EmoticonEmoticon