Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Tài trợ thương hiệu

thương hiệu


TÀI TRỢ THÔNG QUA SỰ KIỆN HAY DỰ ÁN ĐÃ CÓ MẶT KHẮP NƠI. TỪ BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC, TÔN GIÁO, TỔ CHỨC KINH DOANH, TỔ C HỨC PHI LỢI NHUẬN, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ…

Quang điểm

TÀI TRỢ LÀ... “ NGƯỜI CÓ CÔNG, NGƯỜI GÓP CỦA (NGUỒN LỰC) ”

 Thực chất là, khi tài trợl à bỏ tiền (nguồn lực) ra đểđưacho người khác (đối tác) thựch iện một chương trình(sự kiện, dự án) nào đómà cól ợi chocác bên liên quan.
 Download:

https://sites.google.com/site/luongbog1/VanLuong.BlogSpot.Com_taitrothuonghieu.pdf


EmoticonEmoticon