Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Xây dựng thương hiệu cho Vifon trong giai đoạn 2008-2012


Vifon


LỜI NÓI ĐẦU............................................ .................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài................................................. .....................................1
2. Mục đích nghiên cứu............................................. ...................................3
3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu............................................. ...............3
4. Phương pháp nghiên cứu............................................. .............................3
5. Qui trình nghiên cứu của đề tài................................................. ................4
6. Kết cấu nội dung nghiên cứu............................................. ......................5

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU – XÂY DƯNG
THƯƠNG HIỆU............................................ ..............................................6
1.1 Khái Niệm Về Thương Hiệu............................................ .................................6
1..2 Tầm Quan Trọng Của Thương Hiệu Đối Với Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh
Của Một Doanh Nghiệp.......................................... ................................................8
1.3 Tài Sản Thương Hiệu............................................ ............................................9
1.3.1 Sự nhận biết thương hiệu............................................ ....................................9
1.3.2 Chất lượng cảm nhận............................................ .......................................10
1.1.3.3 Sự liên tưởng thương hiệu............................................ .............................10
1.3.4 Sự trung thành của thương hiệu............................................ ........................10
1.3.5 Tài sản sở hữu khác............................................. .........................................11
1.4 Giá Trị Của Một Thương Hiệu Mạnh............................................ ..................11
1.4.1 Những lợi ích của một thương hiệu mạnh - Nhìn từ góc độ doanh nghiệp...11
1.4.2 Những lợi ích của một thương hiệu mạnh – Nhìn từ góc độ người tiêu dùng 11
1.5 Qui Trình Xây Dựng Thương Hiệu............................................ .....................12
1.5.1 Công thức chung trong Quản trị marketing và Xây dựng thương hiệu..........12
1.5.2 Nghiên cứu và Phân tích thông tin............................................... .................13
1.5.3 Xác định tầm nhìn và Lý do tồn tại của thương hiệu.....................................14
1.5.4 Hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu............................................ ..15
1.5.4.1 Chiến lược thương hiệu gia đình (Thương hiệu dù)...................................15
1.5.4.2 Chiến lược thương hiệu phụ (Thương hiệu nguồn)....................................15
1.5.4.3 Chiến lược thương hiệu bảo trợ (Thương hiệu chuẩn)...............................15
1.5.4.4 Chiến lược ngôi nhà thương hiệu (Thương hiệu – sản phẩm)....................15
1.5.5 Thiết kế thương hiệu............................................ ........................................15
1.5.5.1 Tính cách thương hiệu – Brand Personality....................................... ........15
1.5.5.2 Tên gọi thương hiệu – Brand Name.............................................. .............16
1.5.5.3 Biểu tượng của thương hiệu – Logo.............................................. ............16
1.5.5.4 Hình tượng của thương hiệu – Brand Icon.............................................. ...16
1.5.5.5 Khẩu hiệu của thương hiệu – Slogan............................................ .............16
1.5.5.6 Bao bì và Màu sắc của thương hiệu............................................ ...............17
1.5.5.7 Đăng ký bảo hộ thương hiệu............................................ .........................17
1.5.6 Định vị thương hiệu............................................ .........................................17
1.5.6.1 Khái niệm định vị thương hiệu............................................ .....................17
1.5.6.2 Tại sao phải định vị thương hiệu............................................ ...................18
1.5.6.3 Các phương pháp cơ bản định vị thương hiệu............................................ 18
1.5.7 Hệ thống nhận diện thương hiệu............................................ .......................19
1.5.7.1 Sản phẩm............................................ .................................................. ....19
1.5.7.2 Công ty................................................ .................................................. ...20
1.5.7.3 Con người.......................................... .................................................. .....20
1.5.8 Công cụ xây dựng thương hiệu............................................ .........................20
1.5.8.1 Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng............................20
1.5.8.2 Quảng cáo trực tiếp đến khách hàng................................................ ..........21
1.5.8.3 Quảng cáo tại điểm bán.............................................. ...............................22
1.5.8.4 Tổ chức sự kiện và Tài trợ............................................. ............................22
1.5.8.5 Quan hệ công chúng............................................ ......................................22
1.5.8.6 Khuyến mãi kênh phân phối............................................ ..........................23
1.5.8.7 Khuyến mại người tiêu dùng............................................. ........................23
Tóm tắt chương I................................................. .................................................2 4

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM
ĂN LIỀN TẠI VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY
DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC
PHẨM VIỆT NAM – VIFON............................................. ............................25

2.1 Giới Thiệu Sơ Lược Về Công Ty Vifon............................................. ..............25
2.1.1 Tổng quan.............................................. .................................................. ..25
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển........................................... ......................26
2.1.2.1 Những ngày đầu thành lập............................................. ............................26
2.1.2.2 Vifon sau ngày 30/04/1975.............................................. .........................26
2.1.3 Chức năng – Nhiệm vụ - Quyền hạn............................................. .............27
2.1.4 Sơ đồ tổ chức công ty................................................ .................................28
2.1.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa...........................................2 9
2.1.6 Định hướng phát triển........................................... .....................................29
2.2 Tổng Quan Về Thị Trường Thực Phẩm Ăn Liền Trong Nước và Thế Giới.....30
2.3 Phân Tích Đặc Điểm Tiêu Thụ Sản Phẩm............................................ ...........31
2.3.1 Phân tích đặc điểm tiêu thụ theo vùng địa lý..............................................3 1
2.3.2 Phân tích đặc điểm tiêu thụ theo nhà sản xuất ...........................................33
2.3.3 Phân tích đặc điểm tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm................................35
2.3.4 Phân tích đặc điểm tiêu thụ theo mùi vị của sản phẩm................................36
2.4 Phân Tích Đặc Điểm Người Tiêu Dùng............................................. .............38
2.5 Phân Tích Đặc Điểm Hoạt Động Truyền Thông ............................................39
2.6 Thực Trạng Hoạt Động Xây Dựng Thương Hiệu Tại Công Ty VIFON..........44
2.6.1 Mức độ nhận biết thương hiệu............................................ ........................44
2.6.2 Thực trạng hoạt động xây dựng thương hiệu tại công ty Vifon .................45
2.7 Phân Tích Các Nhóm Nhân Tố Vĩ Mô Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Xây Dựng
Thương Hiệu VIFON............................................. .........................................51
2.7.1 Kinh tế vĩ mô............................................... ..............................................52
2.7.2 Chính trị - Pháp luật............................................ .......................................53
2.7.3 Văn hóa – Xã hội............................................. ..........................................54
Tóm tắt chương II................................................ .................................................5 5

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VIFON GIAI
ĐOẠN 2008 – 2012.............................................. ............................56
3.1 Quan Điểm và Cơ Sở Xây Dựng Thương Hiệu VIFON...................................56
3.1.1 Quan điểm........................................... .................................................. .....56
3.1.2 Cơ sở.............................................. .................................................. .........56
3.2 Xác Định Tầm Nhìn Thương Hiệu VIFON............................................. ........57
3.3 Sứ Mệnh Thương Hiệu VIFON............................................. .........................57
3.4 Mục Đích Xây Dựng Thương Hiệu VIFON............................................. .......57
3.5 Giải Pháp Thực Hiện Xây Dựng Thương Hiệu Vifon.....................................58
3.5.1 Giải Pháp I: Xây dựng định vị thương hiệu Vifon......................................58
3.5.2 Giải Pháp II: Thiết kế thương hiệu VIFON............................................. ...60
3.5.2.1 Tính cách thương hiệu – Brand Personality....................................... .......60
3.5.2.2 Tên thương hiệu – Brand Name.............................................. ..................61
3.5.2.3 Biểu tượng thương hiệu – Logo.............................................. ..................61
3.5.2.4 Hình tượng của thương hiệu – Icon.............................................. ............62
3.5.2.5 Khẩu hiệu của thương hiệu – Slogan............................................ ............62
3.5.3 Giải Pháp III: Xác định thị trường mục tiêu và Dòng sản phẩm kinh doanh
chiến lược........................................... .................................................. .....63
3.5.4 Giải Pháp IV: Hoàn thiện bộ máy nghiệp vụ marketing..............................65
3.5.5 Giải Pháp V: Truyền thông thương hiệu và Xúc tiến bán hàng...................67
3.5.5.1 Truyền thông nội bộ.............................................. ....................................67
3.5.5.2 Quảng cáo truyền hình............................................. .................................68
3.5.5.3 Quảng cáo báo in................................................ ......................................69
3.5.5.4 Quảng cáo trên internet.......................................... ...................................70
3.5.5.5 Quảng cáo trực tiếp tại điểm bán hàng................................................ .......71
3.5.5.6 Tổ chức các sự kiện và tài trợ............................................. .......................73
3.5.5.7 Các chương trình khuyến mãi.............................................. ......................74
3.5.5.7.1 Chương trình khuyến mãi cho người bán.............................................. ..74
3.5.5.7.2 Chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng.......................................75
Tóm tắt chương III............................................... .................................................7 9

KIẾN NGHỊ............................................ .................................................. ..........80
KẾT LUẬN............................................ .................................................. ...........82

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar/VanLuong.Blogspot.Com_Vifon.pdf


EmoticonEmoticon