Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Quản trị kinh doanh quốc tế: Văn hóa Ấn Độ - Bài học cho doanh nghiệp Việt Nam


Văn hóa Ấn Độ


Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ - Bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Chương 1. Văn hóa Ấn Độ
1.1 Văn hóa 4
1.1.1 Khái niệm văn hóa 4
1.1.2 Văn hóa kinh doanh 5
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nền văn hóa Ấn Độ 6
1.2.1 Vị trí địa lý 6
1.2.2 Địa hình 6
1.2.3 Khí hậu – Tài nguyên thiên nhiên 9
1.3 Văn hóa Ấn Độ 10
1.3.1 Ngôn ngữ 10
1.3.2 Tôn giáo 11
1.3.3 Truyền thống - Phong tục 14
1.4 Văn hóa Ấn Độ theo 5 khuynh hướng văn hóa của Geert - Hofstede 16
1.4.1 Khoảng cách quyền lực 17
1.4.2 Né tránh sự không rõ ràng 18
1.4.3 Tính mềm mỏng và tính cứng rắn 18
1.4.4 Chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cá nhân và định hướng dài hạn 19
Chương 2. Con người Ấn Độ và mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
2.1 Con người và doanh nhân Ấn Độ 21
2.1.1 Con người Ấn Độ 21
2.1.2 Doanh nhân Ấn Độ 24
2.1.3 Tính cách người Ấn và doanh nhân Ấn Độ 26
2.1.4 Sự khác biệt của doanh nhân Ấn Độ với thế giới 28
2.2 Nền kinh tế Ấn Độ 30
2.2.1 Thời kỳ cổ đại đến khi bị Anh xâm chiếm làm thuộc địa 31
2.2.2 Thời kỳ thuộc địa 32
2.2.3 Thời kỳ sau khi độc lập 33
2.2.4 Thời kỳ sau 1991 35
2.3 Quan hệ bang giao Việt Nam - Ấn Độ 39
2.3.1 Từ trong lịch sử 39
2.3.2 Thời kì sau 1945 tới nay (2011) 43
Chương 3. Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hợp tác kinh doanh với người Ấn Độ
3.1 Trên góc độ vĩ mô 48
3.2 Trên góc độ vi mô 50
3.2.1 Hiểu về Ấn Độ 51
3.2.2 Lưu ý khi tiếp xúc với người Ấn Độ 53

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar/VanLuong.Blogspot.Com_QTKDQT%20-%20India.pdf


EmoticonEmoticon