Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing tại Australia và phương thức thâm nhập thị trường Úc của mặt hàng thủy sản Việt Nam


Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing tại Australia và phương thức thâm nhập thị trường Úc của mặt hàng thủy sản Việt Nam

australia


Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AUSTRALIA 5
CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀO AUSTRALIA 7
2.1Môi Trường Tự Nhiên: 7
2.1.1 Vị trí địa lý: 7
2.1.2 Diện tích: 7
2.1.3 Các vùng lãnh thổ: 7
2.1.5 Khí hậu: 9
2.1.6 Biển: 10
2.1.7 Nhận định: 10
2.2 Môi trường kinh tế: 10
2.2.1 Thu nhập: 10
2.2.2 Cơ cấu GDP: 11
2.2.3 Cơ cấu Lực lượng lao động: 11
2.2.4 Giới thiệu nhà bán lẻ lớn tại thị trường Úc: 11
2.2.5 Kim ngạch xuất nhập khẩu 12
2.2.6 Nhận định: 14
2.3 Môi trường chính trị - pháp luật: 15
2.4 Môi trường văn hóa – xã hội: 15
2.4.1 Ngôn ngữ: 16
2.4.2 Tôn giáo: 16
2.4.3 Vài nét phong tục của người Úc: 16
2.4.4 Giao tiếp: 17
2.4.5 Giáo dục: 17
2.4.6 Gia đình: 17
2.4.7 Xã hội: 17
2.4.8 Nhận định: 18
2.5 Môi trường khoa học kỹ thuật: 19
2.5.1 Máy móc thiết bị: 19
2.5.2 Thiết bị viễn thông: 19
2.5.3 Máy vi tính và linh kiện: 20
2.5.4 Nhận định: 20
2.6 Môi trường nhân khẩu: 20
2.6.1 Số liệu năm 2010: 20
2.6.2 Số liệu năm 2008: 20
2.6.3 Sự dịch chuyển về dân số: 21
2.6.4 Đặc điểm dân cư: 22
2.6.4 Các khu dân cư chính: 22
2.6.5 Nhận định 25
CHƯƠNG 3: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO MỘT SỐ NGÀNH KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA 27
3.1 Nông sản: 27
3.1.1 Cơ hội: 27
3.1.2 Thách thức: 27
3.2 Thủy sản: 28
3.2.1 Cơ hội: 28
3.2.2 Thách thức: 29
3.3 Nguyên liệu thô, nhiên liệu (khí đốt, dầu mỏ, than đá…): 29
3.3.1 Cơ hội: 29
3.3.2Thách thức: 29
3.4 Thủ công mỹ nghệ: 30
3.4.1 Cơ hội: 30
3.4.2 Thách thức: 30
3.5 Kết luận: 31
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NGÀNH THỦY SẢN TẠI AUSTRALIA 32
4.1 Thị trường: 32
4.2 Nhà cung cấp: 33
4.2.1 Trong nước: 33
4.2.2 Nước ngoài: 34
4.3 Các rào cản: 35
4.3.1  Rào cản thuế quan: 35
4.3.2 Các rào cản do chính sách của chính phủ 36
4.3.3 Các rào cản do trình độ phát triển của ngành thủy sản Úc: 37
4.3.4 Các rào cản do đặc điểm thị trường văn hóa kinh doanh: 38
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 40
5.1 Xuất khẩu trực tiếp: 40
5.2 Liên doanh 42

Download:

https://www.box.com/s/83b36560fe565be7d70d

Hoặc:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar/VanLuong.Blogspot.Com_Australia.doc


EmoticonEmoticon