Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Kế hoạch xây dựng trang web Chuyển Yêu Thương


chuyen yeu thuong


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG KINH DOANH 3
I.  Khái quát ý tưởng kinh doanh 3
1.  Ý tưởng kinh doanh 3
2.  Mục đích kinh doanh: 6
3.  Tổng quan thị trường: 6
4.  Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi : 7
4.1 Tầm nhìn: 7
4.2 Sứ mệnh: 7
4.3 Giá trị cốt lõi: 7
II. Phát triển ý tưởng kinh doanh 7
1. Phân tích môi trường kinh doanh 7
1.1 Nhu cầu thị trường (phân tích khách hàng mục tiêu) 7
1.1.1 .Phân tích khách hàng mục tiêu. 7
1.1.1.1 Lý do lựa chọn khách hàng mục tiêu. 8
1.1.1.2 Thấu hiểu khách hàng mục tiêu. 8
1.1.1.3 Chân dung khách hàng mục tiêu 9
1.1.2  Sản phẩm, dịch vụ của trang web 9
1.1.2.1 Sản phẩm của trang web: 9
1.1.2.1.1.  Hàng thời trang, phụ kiện: 9
1.1.2.1.2. Quà lưu niệm: 11
1.1.2.2 Dịch vụ của trang web: 13
1.2 Đối thủ cạnh tranh trên thị trường: 19
1.2.1 Đối thủ ofline: 19
1.2.2  Đối thủ online: 20
1.3 Năng lực kinh doanh của trang web: 23
1.3.1 Nhân lực cho dự án: 23
1.3.2. Giải pháp công nghệ 23
1.3.2.1  Cấp độ kinh doanh 23
1.3.2.2 Xây dựng website: 23
1.3.2.3 Đăng kí tên miền: 23
1.4 Phân tích SWOT: 25
1.4.1. Strengths: 25
1.4.2. Weeknesses: 25
1.4.3. Opportunities: 25
1.4.4 Threats: 25
2. Triển khai thực hiện dự án: 26
2.1 Kế hoạch tài chính cho dự án 26
2.2. Phân tích chiến lược marketing cho dự án 26
2.2.1  Tại sao phải quảng bá website?(Why) 26
2.2.2.  Quảng bá như thế nào: 27
2.2.2.1 Truyền thống: 27
2.2.2.2  E- marketing. 28
2.2.2.2.2 Facebook 29
2.2.2.2.3  Email: 29
2.2.2.2.4 Các Banner tại các trang web liên kết. 30
2.2.2.3 Câu chuyện thương hiệu: 30
III. Điểm nhấn của dự án kinh doanh: 33
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBSITE 35
I. Giới thiệu khái quát về www.chuyenyeuthuong.com.vn: 35
II.  Cấu trúc và thành phần cơ bản của website: 37
1. Miêu tả cấu trúc trang chủ. 37
2 Trang giới thiệu 40
3. Trang sản phẩm 43
4. Trang dịch vụ: 46
I. Các yêu cầu mà dự án đã đáp ứng: 53
II. Các yêu cầu mà dự án chưa đáp ứng được: 53
III. Những thuận lợi trong triển khai dự án: 54
IV. Những khó khăn khi thực hiện dự án: 54
V. Phương hướng phát triển và đề xuất: 55
LỜI KẾT 56
BẢNG KHẢO SÁT 57
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM 3  WWW.CHUYENYEUTHUONG.COM.VN 59
Tài liệu tham khảo 61

Download:

https://www.box.com/s/955e80c6385eef0b38e3

Hoặc

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar5/VanLuong.BlogSpot.Com_TMDTChuyenyeuthuong.docx


EmoticonEmoticon