Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Kinh nghiệm marketing quốc tế của Unilevermarketing unilever


Unilever là một tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng được thành lập từ  những năm 1890 với sứ mạng đem đến điều tốt đẹp cho xã hội  như tạo ra thực phẩm ít chất béo Becel, bổ  sung các yếu tố  nâng cao sức đề  kháng,…  Cho đến này,  Unilever đã sở  hữu hơn 400 nhãn hàng trên 180 quốc gia trong mọi lĩnh vực như sản phẩm chăm sóc gia đình, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc răng miệng, sản phẩm chăm sóc tóc,....Mỗi ngày có khoảng 2 triệu người sử  dụng sản phẩm của Unilever và cảm thấy cuộc sống được cải thiện nhờ  những sản phẩm này.


A.  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER: ..................................................................................  4
I.  Lịch sử Công ty Unilever:  ..........................................................................................................  4
II.  Triết lý kinh doanh:  ...............................................................................................................  6
III.  Chiến lược phát triển:  ............................................................................................................  6
IV.  Cơ cấu: ...................................................................................................................................  7
B.  CASESTUDY VỀ CÔNG TY UNILEVER: .................................................................................  7
I.  Fair and Lovely tại Ấn Độ - quảng cáo văn hóa: ......................................................................  7
1.  Tổng quan về sản phẩm:  ........................................................................................................  7
2.  Những thành công của Fair and Lovely:  ...............................................................................  8
3.  Những vấn đề gặp phải:  .........................................................................................................  9
4.  Ứng phó của Unilever và bài học kinh nghiệm....................................................................  11
II.  Unilever và branded content: ..............................................................................................  13
1.  Bối cảnh:  ...............................................................................................................................  13
2.  Case Study: “Betty xấu xí” phiên bản Trung Quốc và nhãn hàng Dove.  ...........................  13
3.  Bài học thành công:  ..............................................................................................................  15
4.  Hạn chế:................................................................................................................................  16
5.  Kinh nghiệm:  ........................................................................................................................  17
III.  Unilever tại Brazil – chiến lược tập trung vào đối tượng thu nhập thấp: ..........................  18
1.  Brazil & Unilever Brazil  ......................................................................................................  18
2.  Unilever Brazil & Sản phẩm giặt tẩy dành cho người có thu nhập thấp (1997 – 2007)  .....  18
3.  Thông tin khách hàng mục tiêu  ...........................................................................................  18
4.  Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người thu nhập thấp ở  miền Bắc:21
5.  Phân tích thị trường sản phẩm giặt tẩy tại Brazil  ...............................................................  22
IV.  Unilever tại Việt Nam – Nhãn hàng Wall’s  .........................................................................  28
1.  Quyết định rời khỏi thị trường Việt Nam của Wall’s (2003)  ..............................................  28
2.  Sự trở lại của Wall’s (T8/2009)  ............................................................................................  30
Tài liệu tham khảo  ...............................................................................................................................  33

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar3/VanLuong.BlogSpot.Com_Unilever.rar


EmoticonEmoticon