Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Quản trị rủi ro trong event


Quản trị rủi ro


MỤC LỤC
Danh sách nhóm:   ...........................................................................................  2
I.  CÁC KHÁI NIỆM CHUNG:
1.  Sự kiện là gì?  ..............................................................................  3
2. Rủi ro là gì?  .................................................................................  3
3. Rủi ro trong sự kiện  ..................................................................  3
4. Quản trị rủi ro trong sự kiện  .....................................................  3
II. NHẬN DẠNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO:
1. Cách nhận dạng rủi ro  ...............................................................  3
2. Phân nhóm các rủi ro  .................................................................  7
III. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP:
1.  Nguyên nhân:  .............................................................................  8
2. Giải pháp:  ....................................................................................  10
IV. CASE STUDY
1. Supper show 3  .............................................................................  11
2. Khám phá sự năng động  ............................................................  16

I.  CÁC KHÁI NIỆM CHUNG:
1.  Sự kiện (event) là gì?
Sự kiện bao gồm tất cả những gì có tính chất “điểm tụ” - thu hút số đông - nhằm nói
lên một mục đích nào đó của chủ nhân sự việc khi huớng tới đối tượng của họ.
Vietsmile.com.vn
2.  Rủi ro là gì?
Rủi ro là những ảnh hưởng không thể lường trước đến sự vật, sự việc có thể là tích
cực hoặc tiêu cực. (ISO 31000)
3.  Rủi ro trong sự kiện:
Rủi trong trong sự kiện là những ảnh hưởng không thể lường trước đến sự kiện có thể
là tích cực hoặc tiêu cực.
4.  Quản trị rủi ro là gì?
Quản trị rủi ro là quản trị các nguồn lực thời lực, vật lực, nhân lực để hạn chết ảnh
hưởng tiêu cực và phát huy ảnh hưởng tích cực khi rủi ro xảy ra.
5.  Quản trị rủi ro trong sự kiện:
Quản trị rủi ro là quản trị các nguồn lực: thời lực, vật lực, nhân lực trong giai đoạn ý
tưởng, giải đoạn triển khai, giai đoạn diễn ra sự kiện để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực
và phát huy ảnh hưởng tích cực khi rủi ro xảy ra trong một sự kiện nào đó

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar4/VanLuong.Blogspot.Com_QTRREvent.pdf

1 bình luận so far

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.


EmoticonEmoticon