Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Thành lập TT Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nhân lực chất lượng cao Viettronics


Tư vấn hướng nghiệp


Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC……………….......... 3
1.1. Lý luận chung về nguồn nhân lực 3
1.2. Thực tế đòi hỏi của xã hội (DN) và Bối cảnh Môi trường
của Đào tạo nguồn nhân lực hiện nay 4
      1.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 4
      1.2.2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam 6
Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VIETTRONICS 7
2.1. Thực trạng của VTC 7
2.1.1. Thuận lợi: 7
2.1.2. Khó khăn: 10
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ VIETTRONICS THÍCH ỨNG VỚI ĐÒI HỎI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 11
3.1. Định hướng đầu tư kinh doanh 12
3.2. Địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án 12
3.2.1. Địa điểm đầu tư: 12
3.2.2. Vốn đầu tư: 13
       3.2.2.1. Tổng vốn đầu tư 13
                                  3.2.2.2. Danh mục chi phí: 13
3.2.3. Thời gian thực hiện dự án: 14
3.2.4. Tiến độ thực hiện dự án: 15
3.2.5. Nguồn doanh thu dự kiến 15
3.3. Các giải pháp về thị trường: 16
3.3.1. Nhu cầu của thị trường: 16
3.3.2. Các giải pháp về thị trường: 16
        3.3.2.1. Chiến lược Marketing: 16
                                   3.3.2.2: Chiến lược cạnh tranh: 20
3.4. Quy trình đào tạo và một số chương trình đào tạo 23
3.4.1. Quy trình đào tạo 23
3.4.2. Một số chương trình đào tạo 27
3.5. Cơ cấu tổ chức 31
3.5.1 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 31
                                   3.5.1.1: Ban dự án 31
                                   3.5.1.2 : Các bộ phận chức năng 32
Chương 4:  Kết Luận 33
4.1 Hiệu quả kinh tế 33
4.2 Hiệu quả xã hội 33

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, THỰC TẾ ĐÒI HỎI CỦA XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP VÀ BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY1.1. Lý luận chung về nguồn nhân lực:
Con người, vốn và công nghệ là ba yếu tố sản xuất để con người tạo ra của cải vật chất, thiếu một trong ba yếu tố này hay có sự tăng không đều giữa 3 yếu tố này đều tạo nên sự phát triển không cân đối cho nền kinh tế. Nếu chúng ta chỉ chú trọng thu hút càng nhiều vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh mà quên mất đầu tư cho nâng cấp nguồn nhân lực thì quá trình đầu tư đó không thể phát huy được hết lợi ích của nguồn vốn, dẫn tới một khoản đầu tư không hiệu quả. Từ đó ta có thể nhận thấy tầm quan trọng rất lớn của nguồn lực con người.

Download:

https://www.facebook.com/download/205578966304338/VanLuong.Blogspot.Com_HuongNghiepViettronics.doc


EmoticonEmoticon