Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Quản trị kênh phân phối của trà xanh C2


trà xanh C2


Mục lục
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
I. Các khái niệm 4
1. Khái niệm kênh phân phối 4
2. Các cấp của kênh phân phối 4
3. Chức năng của kênh phân phối 5
4. Tổ chức kênh phân phối 6
5. Thiết kế kênh phân phối 8
II. Các quyết định quản trị kênh phân phối 14
1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối 14
2. Động viên thành viên kênh phân phối 15
3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối 16
4. Điều chỉnh các sắp đặt kênh 16
PHẦN II. LIÊN HỆ THỰC TẾ 17
I. Giới thiệu về URC Việt Nam 17
1. Lịch sử hình thành. 17
2. Quá trình phát triển của công ty. 18
II. Sản phẩm trà xanh C2 19
1. Giới thiệu về sản phẩm. 19
2.  Tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm. 21
III. Hoạt động phân phối trà xanh C2 21
1. Mục tiêu kênh phân phối. 21
2. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm trà xanh C2. 22
3. Lựa chọn thành viên kênh và tình hình hoạt động của các thành viên 24
4. Quy trình đặt hàng. 28
5. Quản lý hoạt động của kênh phân phối. 29
6. Các chính sách hỗ trợ hoạt động phân phối. 30
IV. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRÀ XANH C2. 31
1. Ưu điểm. 31
2. Nhược điểm. 31
3. Giải pháp 32


LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay hầu hết những người sản xuất đều cung cấp sản phẩm của mình cho thị trường  thông qua các trung gian phân phối. Những trung gian phân phối hợp thành một hệ thống kênh  phân phối (còn được gọi là kênh marketing hay kênh thương mại).
Bài thảo luận dưới đây xin trình bày nội dung cơ bản về kênh phân phối và các quyết định về quản trị kênh phân phối trên tình hình thực tế của một công ty tại Việt Nam.


Download:


EmoticonEmoticon