Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Bài giảng PR


PR
PR

TỔNG QUAN BÀI TRÌNH BÀY
1. Khái quát về Public Relation (PR)
2. Khái quát về Marketing - Mix
3. PR đóng vai trò gì trong Marketing-Mix ?
4. PR hữu dụng trong những tình huống nào
1. KHÁI QUÁT PR ...
1.1. PR là gì ?
1.2. Hãy cho biết 5 lý do chính vì sao mà một doanh
nghiệp cần phải làm PR !
1.3. Khác nhau cơ bản giữa Marketing và PR là gì ?
1.4. Khác nhau cơ bản giữa quảng cáo và PR là gì ?
1.5. Mười câu hỏi để quyết định xây dựng một chương
trình PR

Download:

https://www.sugarsync.com/pf/D6086693_699_056774887EmoticonEmoticon