Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Bài giảng bán hàng

ban hang
bán hàngTrang bị cho sinh viên ngành Marketing hệ thống kiến thức chuyên môn như :


Các tiêu chuẩn phẩm chất và kiến thức cơ bản của người bán hàng trong nền kinh tế thị trường.
Các phương pháp tiến hành chào bán hàng cho nhà sản xuất, nhà buôn sĩ, nhà buôn lẻ.
Bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác & Marketing trực tuyến của Phạm Thị Thu Phương
Giáo trình Bán hàng do giáo viên biên soạn


Quản trị Bán hàng củaJames M.Comer do Lê Thị Hiệp Thương và Nguyễn Việt Quyên dịch
Marketing căn bản của nhómgiảngviênTrường Cao đẳng Marketing
Một số tài liệu về Nghiệp vụ bán hàng
Quảntrị Marketing của Philip Koler

Chương 1 : Khái quát hoạt động bán hàng
Chương 2 :Tiêu chuẩn của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
Chương 3 : Những hiểu biết của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
Chương 4 : Tiến trình chào bán hàng của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
Chương 5 : Bán hàng qua các phương tiện truyền thông

Download:EmoticonEmoticon