Tìm kiếm trong blog này

 

Điều kiện ghi nhận lương là chi phí hợp lý

Điều kiện ghi nhận lương là chi phí hợp lý

- Phải có HĐLĐ với nguơi lao động.
- Có mua BHXH đầy đủ.
- Các khoản phụ cấp, thưởng phải quy định trong HĐLĐ và trong điều lệ cty
- Bảng chi lương có ký nhận của nhân viên
- Bảng chấm công
- Biên bản trích lập qũy lương
- Phiếu chi lương

0 bình luận:

Đăng nhận xét