Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT NHẬT KIM
số: 01 /QĐ/2010
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------------
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
CÔNG TY TNHH  TM & DV MỸ THUẬT NHẬT KIM
( V/v  Bổ nhiệm gi ám đ c c ông ty)
-Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn c ứ điều lệ công ty 
-Căn cứ biên  bản họp hội đồng thành viên Công  ty TNHH TM & DV Mỹ Thuật Nhật Kim .ngày 24/06/2010.
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1 : Bổ nhiệm bà : Nguyễn Thị Nga
Sinh ngày : 08/12/1977
CMND số : 201357829 Nơi cấp : CA Đà Nẵng Ngày cấp: 26/04/1994
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K136/H29/08 Trần Cao Vân,Qu ận Thanh Khê,TP. Đà Nẵng. 
Là Giám đốc Công  ty TNHH TM & DV Mỹ Thuật Nhật Kim  
Điều 2: Các th ành viên góp vốn của Công  ty TNHH TM & DV Mỹ Thuật Nhật Kim  và bà Nguyễn Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quýêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  TP. Đà Nẵng , ngày 24 tháng 06 năm 2010

Download:


EmoticonEmoticon