Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Biên bản bàn giao khách hàng, hàng hóa

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                        
                                                                 
                                                                       
                                 BIÊN BẢN BÀN GIAO


Hôm nay, ngày     tháng    năm 2016, tại ………………………………………                                                       chúng tôi gồm có:
Bên bàn giao (Bên A):
-         Ông/Bà:……………………………………………………………………………
-         Chức vụ:…………………………………………………………………………...
Bên nhận bàn giao (Bên B):
-         Ông/Bà:……………………………………………………………………………
-         Chức vụ:…………………………………………………………………………...
Đại diện Nhà Phân phối: ……………………………………………………………..
-         Ông/Bà:……………………………………………………………………………
-         Chức vụ:…………………………………………………………………………...
Thực hiện bàn giao một số công việc cụ thể sau đây:
1.      Sơ đồ tuyến bán hàng, danh sách khách hàng (số lượng). ……………….
2.      Danh sách khách hàng nhân viên đã bán trà Watea:  (số lượng)…… khách hàng.
3.      Số liệu xuất nhập tồn trà Watea trong tháng 06/2010 (số lượng).
4.      Tổng nhập:………..
5.      Tổng xuất: ………..
6.      Tổng tồn: ……….
7.      Vật dụng quảng cáo của trà Watea (ví dụ: poster, tờ rơi, số lượng).
Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản.


Bên giao (Bên A)

…………………..

Bên nhận (Bên B)

……………………

Đại diện Nhà Phân phối

………………………..

Nơi nhận:
-   Như  trên;

-   P.PTKD.


EmoticonEmoticon