Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI NHÂN VIÊN

             TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI NHÂN VIÊN

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.  Việc tổ chức xếp loại lao động để làm căn cứ tính thưởng đối với bếp trưởng, quản lý, phục vụ được tiến hành hàng tháng.
2. Cuối quý, căn cứ trên cơ sở xếp loại lao động hàng tháng Công ty sẽ tinh thưởng đối với từng cá nhân.
4. Giám đốc chủ trì họp xét xếp loại lao động đối với các quản lý, bếp trưởng.
5. Bếp trưởng, quản lý ca chủ trì, tổ chức họp xét cho tổ trưởng, tổ phó và nhân viên phục vụ do ca mình quản lý.
II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI A, B, C, D ÁP DỤNG NHƯ SAU:
Loại A + . Nhân viên xếp loại (A + ) trong tháng phải đạt những tiêu chuẩn sau:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
2. Chấp hành đúng và nghiêm túc kỷ luật lao động, nội quy, quy định  của công ty
3.  Chấp hành sự phân công của cấp trên.
4. Đi làm đủ công trong tháng ( nghỉ phải có lý do: ốm, tai nạn, hiếu, hỷ ( bản thân, bố mẹ, con ruột).
5. Trang phục gon gàng, sạch sẽ, tác phong, thái độ làm việc đúng mực.
6. Ứng xử đúng mực.
7. Làm tốt công việc được giao, tự giác làm việc không phải nhắc nhở
8. Tự động làm, đoàn kết, hỗ trợ các bộ người khác khi làm xong việc của mình.
9. Khỏe, làm việc nhanh, hiệu quả, sản phẩm (năng suất nhiều).
10. Làm việc,  sạch sẽ, gòn gàng, ngăn nắp.
Loại A - : Nhân viên xếp loại (A -) trong tháng phải đạt những tiêu chuẩn sau:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
2. Chấp hành đúng và nghiêm túc kỷ luật lao động, nội quy, quy định  của công ty
3.  Chấp hành sự phân công của cấp trên.
4. Đi làm đủ công trong tháng ( nghỉ phải có lý do: ốm, tai nạn, hiếu, hỷ ( bản thân, bố mẹ, con ruột).
5. Đồng phục gon gàng, sạch sẽ, tác phong, thái độ làm việc đúng mực.
6. Ứng xử đúng mực.
7. Làm tốt công việc được giao, tự giác làm việc không phải nhắc nhở
8. Không tự động làm, không đoàn kết, không hỗ trợ các bộ người khác khi làm xong việc của mình.
Loại B. Nhân viên xếp loại B là những người trong tháng có một trong những vi phạm sau:
1. Có 1 lần chưa hoàn thành nhiệm  được giao, hoặc 2 lần thực hiện chậm tiến độ công việc được giao, hoặc có 1 sai sót trong công việc gây mất mát, hao hụt mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
2. Có  từ 2 đến 3 lần vi phạm về giờ giấc làm việc theo quy định và không có lí do chính đáng (đi làm muộn, về sớm từ 15 phút trở lên hoặc bỏ chỗ làm trong giờ làm việc quá thời gian quy định, không có lí do chính đáng).
4. Có 1 buổi nghỉ làm việc không  phép
5. Có 1 lần bếp trưởng, quản lý ca nhắc nhở về tác phong, thái độ khi làm việc.
6. Có 1 lần vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Công ty nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật; hoặc 1 lần không chấp hành sự phân công của Bếp trưởng, quản lý.
Loại B - . Nhân viên xếp loại (B -) là những người trong tháng có một trong những vi phạm sau:
1. Có 1 lần chưa hoàn thành nhiệm  được giao, hoặc 2 lần thực hiện chậm tiến độ công việc được giao, hoặc có 1 sai sót trong công việc gây mất mát, hao hụt mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
2. Có  từ 2 đến 3 lần vi phạm về giờ giấc làm việc theo quy định và không có lí do chính đáng (đi làm muộn, về sớm từ 15 phút trở lên hoặc bỏ chỗ làm trong giờ làm việc quá thời gian quy định, không có lí do chính đáng).
4. Có 1 buổi nghỉ làm việc không  phép
5. Có 1 lần bếp trưởng, quản lý ca nhắc nhở về tác phong, thái độ khi làm việc.
6. Có 1 lần vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Công ty nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật; hoặc 1 lần không chấp hành sự phân công của Bếp trưởng, quản lý.
7. Làm việc chậm dù đã được nhắc nhở.

Loại C. Nhân viên xếp loại C là những người trong tháng có một trong những vi phạm sau:
1. Có 2 lần chưa hoàn thành công việc được giao, hoặc 3 lần thực hiện chậm tiến độ công việc được giao, hoặc có 3 sai sót trong công việc gây hậu quả nghiêm trọng.
2. Có t 3 đến 5 lần vi phạm về giờ giấc làm việc theo quy định và không có lí do chính đáng.
3. Có 2 buổi nghỉ làm việc không có lí do
4. Có 2 lần người quản lý trực tiêp nhắc nhở về tác phong, thái độ không đúng mực khi làm việc.
5. Có 2 lần vi phạm quy chế, quy định của nội quy của Công ty nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật; hoặc 2 lần không chấp hành sự phân công của quản lý trực tiêp.
6. Có từ 2 vi phạm quy định ở loại B.
7. Làm việc chậm không đạt, đã được hướng dẫn, nhắc nhở nhiều.
III. QUY TRÌNH XÉT, XẾP LOẠI A, B, C
 Bước 1: Hàng tuần quản lý sẽ họp căn cứ tiêu chuẩn ở mục I để xếp loại A, B, C cho nhân viên thuộc bộ phận mình quản lý.
* Riêng bếp trưởng, quản lý sẽ do Giám đốc xét duyệt xếp loại.
 Bước 2: Quản lý, bếp trưởng tổ chức họp công nhân để xét duyệt, xếp loại.
 Bước 3: Thông báo công khai kết quả xếp loại và giải quyết các ý kiến thắc mắc (nếu có).

 Bước 4: Ngày làm việc đầu tiên của tháng sau, quản lý, bếp trưởng nộp kết quả xếp loại để Giám đốc xét duyệt, làm cơ sở tính lương thưởng cuối  kỳ cho từng nhân viên.


EmoticonEmoticon