Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM ĐẦU BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

Tags


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        -------------------------------


BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM  ĐẦU BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
                                                         ( Liên động )
Hồi ….. giờ …ngày ….tháng…. năm 2015 tại Công ty TNHH Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội.
Chúng tôi gồm:                                                                          
Đại diện Công ty Việt Nam
Ông: VanLuong.Blogspot.Com - Chức vụ: Giám đốc công ty
Ông/Bà.................................................... - Nhân viên kỹ thuật               
Đại diện công ty TNHH một thành viên VanLuong.Blogspot.Com :
Ông:  Chức vụ: Trưởng bộ phận báo cháy.
Đại diện bên lắp đặt hệ thống báo cháy:
 Ông : Chức vụ : Kỹ Thuật viên báo cháy
Đã tiến hành thử nghiệm đầu báo cháy tư động tại Nhà hàng VANLUONG.BLOGSPOT.COM  - Công ty TNHH Quốc Tế VanLuong.Blogspot.Com  Việt Nam.
Tình hình và kết quả như sau:
Tại khu vực tầng Nam Từ Liêm, Hà Nội  thuê diện tích sử dụng là  404 m2 làm Nhà hàng VANLUONG.BLOGSPOT.COM .
* Thử nghiệm thực tế:
 -  Thử các đầu báo cháy trong phạm vi sử dụng của nhà hàng.
* Kết quả thử nghiệm:
Các đầu báo cháy tự động khi phát hiện khói đến ngưỡng làm việc đều có tín hiệu báo về tủ trung tâm của tòa nhà và tất cả các tín hiệu : Loa, còi, đèn, Damper, quạt cấp, hút, cửa chống cháy lan đều hoạt động .
Biên bản lập xong hồi……giờ….. cùng ngày. Gồm 02 trang, được lập thành 03 bản, mỗi bên liên quan giữ  01 bản.   

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                               ĐẠI DIỆN BÊN LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG BÁO CHÁY 

             
                  ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH
                        Một thành viên  VanLuong.Blogspot.Com                  


EmoticonEmoticon