Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Tags

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
VĂN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
(Hợp đồng uỷ quyền số công chứng /HĐUQ/HĐUQ Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD công chứng ngày 04/02/2015)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:
BÊN A (Bên ủy quyền trong hợp đồng cần chấm dứt):
Ông VanLuong.Blogspot.Com : Sinh năm 1978, Chứng minh sĩ quan số: do Chính ủy Quân chủng PK-KQ cấp ngày 2009; Nơi đăng ký thường trú: Cùng vợ là Bà VanLuong.Blogspot.Com : Sinh năm 1981, CMND số  do Công an tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội cấp); Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:
(Có giấy chứng nhận kết hôn).
BÊN B (Bên nhận ủy quyền trong hợp đồng cần chấm dứt):
VanLuong.Blogspot.Com : Sinh năm 1972, Số hộ chiếu: do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày /2012; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký văn bản này với nội dung cụ thể như sau:
I.    Ngày /2015, chúng tôi đã cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng uỷ quyền số công chứng /HĐUQ/HĐUQ Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD để thực hiện một số việc liên quan nhà ở được Bộ Quốc Phòng giao cho bên A theo diện giao nhà ở cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân Quốc Phòng, căn cứ theo:
-  Quyết định số 4166/QĐ-BTL ngày 17/12/2014 của Bộ Tư lệnh Phòng Không – Không Quân, Bộ Quốc Phòng về việc: Giao nhà ở, đất ở cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc Phòng.
 Bản Hợp đồng uỷ quyền nêu trên đã được Công chứng viên Văn phòng Công chứng Quang Trung, thành phố Hà Nội công chứng cùng ngày.
II.Nay chúng tôi không có điều kiện để tiếp tục thực hiện công việc theo bản Hợp đồng uỷ quyền nêu trên, nên chúng tôi thống nhất thoả thuận: kể từ ngày ký Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này thì bản Hợp đồng uỷ quyền số công chứng /HĐUQ/HĐUQ Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD công chứng ngày 04/02/2015 nêu trên sẽ chấm dứt hiệu lực theo quy định của pháp luật.
III. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các việc trên thực tế để chấm dứt các nội dung được hai bên thoả thuận tại bản Hợp đồng uỷ quyền nêu ;
IV.  Bên B xin chịu mọi khoản lệ phí mà hai bên đã nộp cho các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình thực hiện thủ tục uỷ quyền mà không có bất cứ một đòi hỏi hoặc thắc mắc nào khác.      
V. Hai bên cam đoan:
- Bên B đã bàn giao lại cho Bên A và Bên A công nhận đã nhận bản chính các giấy tờ có liên quan đến việc uỷ quyền được nêu trong bản Hợp đồng uỷ quyền nêu trên.
- Sẽ thông báo cho các bên có liên quan biết việc hai bên chấm dứt thực hiện công việc theo bản Hợp đồng uỷ quyền số công chứng /HĐUQ/HĐUQ Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD công chứng ngày 04/02/2015 nêu trên.
- Việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát và không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào mà hai bên phải thực hiện.
- Những thông tin ghi trong các giấy tờ do hai bên xuất trình làm căn cứ để lập  văn bản này là đúng sự thật, do các cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa và sửa chữa.
* Nếu có điều gì không đúng trong việc cam đoan nêu trên thì hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trư­ớc pháp luật.
Hai bên tự đọc và nghe đọc lại toàn bộ nội dung Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này, công nhận đã hiểu rõ nội dung và thống nhất với toàn bộ nội dung văn bản, không còn điều gì vướng mắc. Hai bên đã biết rõ các quy định của pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng cũng như hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản này.
Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
BÊN A                                                            BÊN BLỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay ngày 29/07/2015 (Ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười lăm), tại trụ sở:
Tôi - Công chứng viên Văn phòng công chứng thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,
CÔNG CHỨNG:
Văn bản chấm dứt hợp đồng (Hợp đồng uỷ quyền số công chứng /HĐUQ/HĐUQ Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD công chứng ngày 04/02/2015) được lập giữa:
BÊN A (Bên ủy quyền trong hợp đồng cần chấm dứt): Ông VanLuong.Blogspot.Com  cùng vợ là Bà VanLuong.Blogspot.Com
BÊN B (Bên nhận ủy quyền trong hợp đồng cần chấm dứt): VanLuong.Blogspot.Com ;
- Hai bên có tên, CMND và địa chỉ ghi trong văn bản đã tự nguyện lập văn bản này và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản;
- Tại thời điểm công chứng, hai bên lập văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Mục đích, nội dung thoả thuận của hai bên trong văn bản không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội;
- Hai bên tự đọc và nghe đọc lại toàn bộ nội dung văn bản này, công nhận đã hiểu rõ nội dung và chấp thuận hoàn toàn với nội dung văn bản. Hai bên cùng ký tên và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.
Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này có 02 tờ, 02 trang nội dung và 01 tờ, 01 trang Lời chứng của Công chứng viên, được lập thành 03 bản chính (Lưu 01 bản chính tại Văn phòng Công chứng Quang Trung, thành phố Hà Nội).
SỐ CÔNG CHỨNG: /VBCDUQ; QUYỂN SỐ: 01 TP/CC – SCC/ HĐGD


EmoticonEmoticon