Tìm kiếm trong blog này

Đang tải...
 

Xử lý khi khách hàng nói không có tiền

Cách chào hàng?

Phải nhận diện ra khách hàng từ chối lấy lệ hay từ chối thực sự?
Đặt một số câu hỏi đễ xác định rỏ hơn ý của khách hàng?

0 bình luận:

Đăng nhận xét