Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Xử lý khi khách hàng nói không có tiền

Tags

Cách chào hàng?

Phải nhận diện ra khách hàng từ chối lấy lệ hay từ chối thực sự?
Đặt một số câu hỏi đễ xác định rỏ hơn ý của khách hàng?


EmoticonEmoticon