Tìm kiếm trong blog này

 

Đề tài đa dạng sinh học

Phân tích những nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH ở Việt Nam. Công tác bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Liên hệ bản thân nhằm hạn chế sự suy giảm ĐDSH? Theo em công tác bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam đã hợp lí chưa và em có những đề xuất gì cho công tác bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam hiện nay?

http://goo.gl/7ekoA

0 bình luận:

Đăng nhận xét