Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

PR và Marketing Thương hiệu tại Doanh nghiệp

PR và Marketing Thương hiệu tại Doanh nghiệp


Nội dung bài giảng
1. Định nghĩa thương hiệu, sự khác nhau giữa thương
hiệu và nhãn hiệu.
2. Vai trò của thương Hiệu.
3. Các thành tố của thương hiệu.
4. Các loại thương hiệu.
5. Ý nghĩa của thương hiệu
6. Hiện Trạng Của thương Hiệu ở Nƣớc Ta.
7. Xây dựng chiến lƣợc thương hiệu.
8. Mối tƣơng quan giữa PR và thương hiệu.
9. Thực tế PR xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.

Các thông số
 Trung bình mỗi ngƣời dân Bắc Mỹ biết đến hơn
4,500 thông điệp thương hiệu mỗi ngày.
 Ngƣời tiêu dùng chấp nhận trả giá cho thương hiệu
quen biết và tin tƣởng cao hơn từ 9% đến 15% so
với thương hiệu xa lạ.
 thương hiệu Coca Cola đáng giá ½ tổng giá trị thị
trƣờng của Công ty.

Thương hiệu là gì?
 Hiện nay, thuật ngữ thương hiệu đang đƣợc sử dụng
rộng rãi ở Việt Nam. Tuy hiện đang tồn tại nhiều cách
giải thích khác nhau xoay quanh thuật ngữ này.
 Trong văn bản pháp luật của Việt Nam không có
thuật ngữ thương hiệu mà chỉ có các thuật ngữ liên
quan khác trong đó có nhiều quan điểm nhãn hiệu
hàng hóa, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa,
chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp…

Link tải về:

https://sites.google.com/site/buivanluong1991/VanLuong.BlogSpot.Com_pr%20thuong%20hieu.pdf

Hoặc:

http://www.box.com/s/bda61ed9b7656ae4de86


EmoticonEmoticon