Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Bao bì và nhãn hiệu sản phẩm quốc tế


tropicana1. Khái niệm

2. Chức năng - tác dụng

3. Phân loại
4. Quy trình sản xuất

I. BAO BÌ

3. Phân loại

Vai trò lưu thông: trong, ngoài, giữa
Số lần sử dụng: một lần, nhiều lần
Đặc tính chịu nén: cứng, mềm, nửa cứng
Tính chuyên môn hóa: thông dụng, chuyên dụng
Vật liệu chế tạo: gỗ, kim loại, hàng dệt, giấy, các tông


II. NHÃN HIỆU'

Định nghĩa
Đặc điểm
Vai trò
Định giá nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu ở VN
Thương hiệu ≠nhãn hiệu?

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar6/VanLuong.Blogspot.Com_BaoBi.pptxEmoticonEmoticon