Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Bảo Quản Lương Thực và Thực Phẩm

Phần 1. Bảo quản hạt - Những tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến công tác bảo quản - Những hoạt động sinh lí của bản thân hạt trong quá trình bảo quản - Những hiện tượng hư hại xảy ra trong bảo quản hạt - Những quá trình xảy ra trong bột khi bảo quản - Chế độ và phương pháp bảo quản hạt Phần 2. Bảo quản rau quả tươi - Thu hoạch, vận chuyển và thu nhận rau quả tươi - Các quá trình xảy ra trong rau quả tươi khi bảo quản - Thời hạn bảo quản rau quả tươi - Kỹ thuật bảo quản rau quả tươi - Chế độ bảo quản một số loại rau quả Phần 3. Bảo quản thực phẩm - Sự hư hỏng của thực phẩm khi bảo quản - Các phương pháp dùng để bảo quản thực phẩm - Phương pháp bảo quản một số loại thực phẩm

https://www.box.com/s/0a740e311241b0444035


EmoticonEmoticon