Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Chiến lược Marketing mix của AVON


logo avonl
Logo avonlI.GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ AVON TOÀN CẦU:
1.    Sơ lược về công ty  
2.  tóm lược lịch sử hình thành:
II. GIỚI THIỆU VỀ AVON VIỆT NAM:
1.Tổng quan.
2.nguyên tắc.
3.giá trị.
4.nhiệm vụ.
5. hoạt động và tầm nhìn chiến lược.
6.các dòng sản phẩm.
III.HIỆN TRẠNG MARKETING:
1.Thị trường.
2. Đối thủ cạnh tranh.
3. Khách hàng.
4. Kênh phân phối.
5. Xu hướng thị trường.
IV. PHÂN TÍCH SWOT;
1. điểm mạnh.
2. điểm yếu.
3. cơ hội.
4. đe dọa.
V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
1. marketing 4P:
 Giá cả.  
 Sản phẩm.  
 Phân phối.  
 Cổ động truyền thông.  
2. Thực hiện mục tiêu xã hội hóa

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar4/VanLuong.BlogSpot.Com_AVon.pdf


EmoticonEmoticon