Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Đề thi Kiểm toán có đáp án


C U 1:Ấ
a/ ki m toán là gì ?ể
ki m toán là m t  quá trình do ki m toán  viên đ  năng l c và đ c l p ti n hành nh mể ộ ể ủ ự ộ ậ ế ằ
thu th p b ng ch ng v  thông tin có th  đ nh l ng c a m t t  ch c và đánh giáậ ằ ứ ề ể ị ượ ủ ộ ổ ứ
chúng nh m th m đ nh và báo cáo m c đ  phù h p gi  nh ng thông tin đo v i nh ngằ ẳ ị ứ ộ ợ ữ ữ ớ ữ
chu n m c đã đ c thi t l p .ẩ ự ượ ế ậ
b/.t i sai c n ph i ki m toán .?ạ ầ ả ể
Ki m toán là cái th c đo tin c y v  chi tiêu l  lãi th t c a c  quan doanh nghi p! Vìể ướ ậ ề ỗ ậ ủ ơ ệ
v y đ  đánh giá v  m t tài chính m t c  quan thì ph i ki m toán! Hi n nay có ki mậ ể ề ặ ộ ơ ả ể ệ ể
toán nhà n c đ  ki m toán các c  quan dùng ti n ngân sách và m t s  cty ki m toánướ ể ể ơ ề ộ ố ể
đ  ph c v  b t c  c  quan nào c n ki m toán. Ví d  m t cty c  ph n mà có nghi ể ụ ụ ấ ứ ơ ầ ể ụ ộ ổ ầ ngờ
v  tài chính thì có th  thuê cty ki m toàn vào đ  minh b ch tài chính cho c  đông bi t!ề ể ể ể ạ ổ ế
CÂU 2:
Trình bài v  c  s  d n li u c a báo cáo tài chính ?ề ơ ở ẫ ệ ủ
Là nh ng giài trình c a ng i qu  lý đ  ch ng minh v  các d  li u đ c trình bài trênữ ủ ườ ả ể ứ ề ử ệ ượ
báo cáo tài chính . nh ng c  s  d n li u này xu t phát t  trách nhi m c a các nhà quữ ơ ở ẫ ệ ấ ừ ệ ủ ả
lý đ i v i vi c thi t l p , trình bài và công b  báo cáo tài chính theo đúng chu n m cố ớ ệ ế ậ ố ẩ ự
k  toán hi n hành .có th  phân thành các c  s  d n li u sauế ệ ể ơ ở ẫ ệ :
a/hi n h u và phát hành :ệ ữ
tài s n và công n  đ c phàn ánh trên báo cáo tài chính thì ph i có th c vào th i đi mả ợ ượ ả ự ờ ể
báo cáo ,và các nghi p v  ghi chép thì th t s  x y ra trong báo cáo tài chính ệ ụ ậ ự ả
b/.đ y d  :ầ ủ
toàn b  các ngi p v  ,tài s n ,có nghĩa v  ph n ánh thanh toán công n  đ c trình bàiộ ệ ụ ả ụ ả ợ ượ
trên báo cáo tài chính
c/. quy n và nghĩa v  :ề ụ
đ n v  có quy n s  h u đ i v i tài s n ,có nghĩa v  thanh toán công n  đ c trình bàiơ ị ề ở ữ ố ớ ả ụ ợ ượ
trên báo cáo tài chính
d./đánh giá :
tài s n ,ngu n v n ,doanh thu ,chi phí và công n  ph i đ c thanh toán theo đúngả ồ ố ợ ả ượ
nguyên t t k  toán đ c ch p nh n ph  bi n ắ ế ượ ấ ậ ổ ế
e/.ghi chép chính xác :
các ngi p v  ph i ghi chép đúng s  ti n ,các tài kho n đ m b o chính xác v  m c tínhệ ụ ả ố ề ả ả ả ề ặ
toán ,t ng c ng ,lũy k  và s  li u trên s  cái ,s  chi ti t ph i khóp nhau .m i thu nh pổ ộ ế ố ệ ổ ổ ế ả ọ ậ
và chi ph i đ c phân b  trong kỳ ả ượ ổ
f./trình bài và công b  :ố
các tài kho n ph i đ c trình bài ,phân lo i và công b  trên báo cáo tài chính ph i đúngả ả ượ ạ ố ả
theo chu n m c k  toán hi n hành , m i v n đ  tr ng y u đ c công b  theo đúngẩ ự ế ệ ọ ấ ề ọ ế ượ ố
yêu c u trên báo cáo tài chính .

Dowload:

https://www.box.com/s/b023a1178789d8b23051

1 bình luận so far

Cảm ơn bạn rất nhiều.


EmoticonEmoticon