Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Nghệ thuật marketing 0 đồng

Nghệ thuật marketing


NGHỆTHUẬT MARKETING = O ĐỒNG LÀ MỘT ÝTƯỞNG HAY NHƯNG KHÔNG DỄ THỰC HIỆN
ÝTƯỞNG NÀY YÊU CẦU TÍNH THỰC HÀNH, KHÔNG LÝTHUYẾT
THỂ HIỆN BẰNG HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
CHÚNG TÔI ĐANG NỔLỰC ÁP DỤNG, HỘI THẢO NÀY CŨNG LÀ MỘT PHẦN NỖLỰC
ĐÓHY VỌNG SẼ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar6/VanLuong.Blogspot.Com_Mar0Dong.pdf


EmoticonEmoticon