Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Phát triển kế hoạch Marketing đổi mới: ĐÁNH GIÁ VÀ THÁCH THỨC


Marketing đổi mới:


Nội dung tóm tắt các phần riêng biệt trong kế hoạch Marketing


Tên sản phẩm
Sự phân tích những khía cạnh khác của môi trường kinh doanh bên ngoài (Nhân tố, xu hướng thuận lợi & không thuận lợi)
Phân tích khách hàng(tổ chức KH và/hoặc khách hàng cuối cùng)
Phân tích đối thủ
Phân tích công ty
Những yêu cầu về thông tin Marketing
Sản phẩm

Phân phối
Xúc tiến thương mại
Giá cả
Những vấn đề thi hành đặc biệt cần vượt qua
Điều chỉnh
Dự báo và ước đoán
Tính toán thời gian

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar8/VanLuong.Blogspot.Com_MarDoiMoi.pptxEmoticonEmoticon