Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Phân tích ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến marketing tại Ai Cập Và Nam Phi


south africa egypt


LỜI NÓI ĐẦU
      NỘI DUNG
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA TRONG MARKETING TOÀN CẦU

Ngôn ngữ
Tôn giáo
Gía trị và thái độ
Thói quen và cách ứng xử
Văn hóa vật chất
Thẩm mỹ
Giao dục

TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA LÊN MARKETING

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA ĐẾN MARKETING TẠI AI CẬP VÀ NAM PHI

Môi trường văn hóa Ai Cập
Môi trường văn hóa Nam Phi
So sánh sự khác biệt của việc tác động văn hóa đến Marketing giữa Ai Cập và Nam Phi

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOLời mở đầu:
Thuật ngữ văn hóa xuất hiện từ lâu trong ngôn ngữ của nhân loại. Tồn tại nhiều khái niệm khác nhau về văn hóa và cùng với quá trình phát triển của nhân loại, khái niệm văn hóa ngày càng được bổ sung thêm những nội dung mới. Theo UNESCO (tháng 12/1986) định nghĩa về văn hóa như sau: “Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của các cá nhân và các cộng đồng trong quá khứ, hiện tại, qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống các giá trị, các truyền thống và cách thể hiện, đó là những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”. Qua định nghĩa này ta thấy văn hóa là một tổng thể bao gồm tất cả những gì con người kiến tạo nên, văn hóa cũng chính là những nét khác biệt giữa các dân tộc về vật chất cũng như tinh thần. Nói cách khác, văn hóa là một vấn đề phức tạp, gồm nhiều khía cạnh. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động marketing cũng như phương thức thâm nhập của các công ty, đặc biệt là các công ty nước ngoài, các công ty đa quốc gia. Để xác định được phương thức thâm nhập, chiến lược Marketing Mix hiệu quả, bước đầu nghiên cứu thị trường là cả một quá trình công phu từ thu thập, phân tích, nhận định,…tất cả các môi trường bao gồm tự nhiên, kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hóa, xã hội, công nghệ, kỹ thuật.
Nhóm thực hiện đề tài với chủ đề Phân tích ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến marketing tại Nam Phi và Ai Cập thuộc Châu Phi. Nhóm thực hiện đi sâu tìm hiểu ảnh hưởng của từng yếu tố văn hóa của từng quốc gia lên “4P” của hoạt động Marketing Mix bao gồm sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến.
Trong quá trình thực hiện, nhóm không khỏi tránh được sai sót, nhóm hy vọng nhận được nhận xét khách quan và gay gắt nhất từ giảng viên bộ môn.
Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!

Download:

https://www.box.com/s/de35ceab0d3ae6dc5791

Hoặc:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar6/VanLuong.Blogspot.Com_ACNP.rarEmoticonEmoticon