Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Phát triển thương hiệu mới: trạm xăng Mai Linh


Mai Linh
Mai LinhI – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU: 3
A. Những yếu tố tạo nên thương hiệu thành công của Mai Linh: 3
1. Tên: 3
2. Logo: 3
3. Khẩu hiệu: 3
4. Hình tượng 4
5. Lĩnh vực kinh doanh: 4
6. Nhân sự, môi trường làm việc: 4
7. Chất lượng, uy tín, phương châm kinh doanh: 5
8. Giá cả: 5
9. Cơ sở vật chất, kỹ thuật: 5
10. Hệ thống phân phối: 6
11. Marketing, PR: 6
B. Cấu trúc thương hiệu của Mai Linh: 6
C. Quá trình phát triển thương hiệu của Mai Linh: 7
II. PHÁT TRIỂN MỘT THƯƠNG HIỆU MỚI: 9
A. Giới thiệu sơ bộ về kế hoạch: 9
B. Lý do chọn phát triển hệ thống xăng dầu mang thương hiệu Mai Linh: 10
C. Đánh giá thị trường kinh doanh xăng dầu: 10
1. Cơ hội: 10
2. Thách thức: 10
D. Kế hoạch Marketing: 11
1. Product ( Sản phẩm ): 11
2. Price ( Giá ): 11
3. Place ( Phân phối ): 12
4. Promotion ( Chiêu thị ): 12
5. People: 12
E. Kế hoạch truyền  thông: 13
1. Các bước xây dựng thương hiệu: 13
a) Bước 1: Xác định cấu trúc nền móng của thương hiệu: 13
b) Bước 2: Định vị thương hiệu: 13
c) Bước 3: xây dựng chiến lược thương hiệu: 14
F. Xây dựng chiến lược truyền thông: 14
1. Lựa chọn phương tiện truyền thông: 14
2. Kế hoạch chi phí truyền thông: 15
G. Đánh giá khả năng thành công của kế hoạch: 16


Download:


EmoticonEmoticon