Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Xây dựng chiến lược xúc tiến cho sữa lên men Betagen của Campina Việt Nam


 Betagen


Chƣơng 1: Phần mở đầu ...............................................................................1
1.  Đề tài ............................................................................................................1
2.  Lý do chọn đề tài .........................................................................................1
3.  Mục tiêu của đề tài ......................................................................................1
3.1 Đề tài sẽ giúp mọi người có cái nhìn cụ thể hơn về công ty Campina Việt Nam
 ................................................................................................................2
3.2 Cách thức để xây dựng một chiến lược xúc tiến sản phẩm .......................2
3.3 Cách thức để thực hiện một chiến lược xúc tiến sản phẩm .......................3
3.4 Cách thức vận hành và kiểm soát chương trình Marketing .......................3
3.5 Đề xuất những ý kiến của bản thân sau khi thực hiện chiến lược .............3
4.   Phƣơng pháp thực hiện .............................................................................4
5.  Hạn chế của đề tài .......................................................................................4
6.  Kết cấu của đề tài ........................................................................................4

Chƣơng 2: Cơ sở lí luận ................................................................................7
I.  Lý thuyết về các chiến lƣợc Above The Line, Below The Line ............7
1.  Below The Line ...........................................................................................7
1.1 Khái niệm về Below The Line .................................................................7
1.2 Các hoạt động của Below The Line .........................................................7
1.3 Tầm quan trọng của Below The Line trong thực tiễn các doanh nghiệp ...8
2.  Above The Line ...........................................................................................9
2.1 Khái niệm về Above The Line .................................................................9
2.2 Các hoạt động của Above The Line .........................................................9
2.3 Tầm quan trọng của Above The Line trong thực tiễn các doanh nghiệp ...9
II.  Lý thuyết về hành vi tiêu dùng..............................................................10

1.  Hành vi tiêu dùng ........................................................................................10
2.  Những yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng .......................................10
3.  Đặc điểm hành vi tiêu dùng của ngƣời Việt Nam ......................................14

III.  Lý thuyết về chiến lƣợc cạnh tranh của Micheal Porter......................15
1.  Khái niệm về cạnh tranh ............................................................................15
2.  Chiến lƣợc cạnh tranh của Micheal Porter ...............................................15

Chƣơng 3: Cơ sở thực tiễn .................................................................................19
I.  Lịch sử hình thành và phát triển của Campina thế giới ......................19
1.  Sự hình thành và phát triển của Campina thế giới ...................................19
2.  Quá trình sáp nhập với Friesland ..............................................................20
2.1  Lí do sáp nhập .......................................................................................20
2.2  Những lợi thế khi sáp nhập ....................................................................21
2.2.1  Khả năng cạnh tranh .....................................................................21
2.2.2  Danh mục sản phẩm ......................................................................21
2.3 Những khó khăn trong quá trình sáp nhập................................................22
2.3.1  Sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức ...................................................22
2.3.2  Điều hành nhân sự ........................................................................23
3.  Hoạt động kinh doanh của FrieslandCampina ..........................................24
3.1 Tình hình kinh doanh ...............................................................................24
3.1.1  Tại khu vực Châu Âu ....................................................................24
3.1.2  Tại khu vực Châu Á ......................................................................24
II.  Campina Việt Nam ................................................................................25
1.  Sự hình thành, phát triển Campina Việt Nam ..........................................25
1.1 Quá trình hợp tác với Vinamilk ...............................................................25
1.2 Sự phân chia thị trường với Dutch Lady ..................................................25
Chuyên đề tốt nghiệp    GVHD: Ths. Đinh Tiên Minh
 
2.  Phƣơng châm hoạt động .............................................................................26
2.1 Mục tiêu phát triển ..................................................................................26
2.2 Phương châm hoạt động kinh doanh ........................................................27
2.2.1  Trách nhiệm pháp lý của Campina ................................................27
2.2.2  Sứ mạng và các giá trị của Campina .............................................28
2.3 Giá trị cốt lõi ...........................................................................................29
3.  Cơ cấu tổ chức, hoạt động ..........................................................................30
3.1 Cơ cấu tổ chức .........................................................................................30
3.2 Chức năng hoạt động của các phòng ban .................................................31
4.  Hệ thống phân phối .....................................................................................32
4.1 Danh mục sản phẩm ................................................................................32
4.2  Hệ thống phân phối khu vực ...................................................................35
5.  Tình hình tài chính, doanh thu công ty trong 3 năm.................................36

Chƣơng 4: Chiến lƣợc xúc tiến thƣơng hiệu Betagen ..............................37
I.  Giới thiệu về sản phẩm sữa lên men Betagen .......................................37
1.  Giới thiệu .....................................................................................................37
2.  Công dụng sản phẩm ..................................................................................37
3.  Nguyên tắc sản xuất ....................................................................................38
II.  Những chiến lƣợc thực hiện năm 2008 .................................................39
1.  Những hoạt động xúc tiến, khuyến mãi với ngƣời tiêu dùng ....................39
1.1 Các hoạt động xúc tiến đẩy mạnh thương hiệu Betagen ...........................39
..............................................................................................................Đội
ngũ bán hàng trực tiếp (Direct Sales) ............................................................39
1.1.1.1 Cơ cấu tổ chức của Direct Sales ...........................................39
1.1.1.2 Hoạt động cụ thể ..................................................................40
1.1.2  Các chính sách khuyến mãi ...........................................................41
1.1.3  Chiến lược xúc tiến cụ thể.............................................................42
2.  Chiến lƣợc phân phối phủ khắp, khuyến mãi với đại lý ...........................45
Chuyên đề tốt nghiệp    GVHD: Ths. Đinh Tiên Minh
 
1.1 Chiến lược phân phối phủ khắp sản phẩm Betagen ..................................45
..............................................................................................................Phân
phối phủ khắp các siêu thị .............................................................................45
..............................................................................................................Phân
phối phủ khắp các đại lý bán lẻ .....................................................................46
2.2 Chính sách chiết khấu, khuyến mãi với nhà phân phối .............................47
2.2.1  Đối với nhà phân phối và các siêu thị ............................................47
2.2.2  Đối với các đại lý bán lẻ ...............................................................49
3.  Kết quả đạt đƣợc.........................................................................................50
3.1 Trong hành vi tiêu dùng của khách hàng ..................................................50
3.2 Về doanh thu ...........................................................................................51

Chƣơng 5: Chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm Betagen đang thực hiện .......53
I.  Phân tích thị trƣờng sữa uống len men ................................................53
1.  Sự ra đời và  phát  triển của  dòng  sữa  uống lên  men tại thị trƣờng Việt Nam
 .....................................................................................................................53
2.  Nhu cầu tiêu dùng của ngƣời Việt Nam hiện nay đối với các sản phẩm sữa len
men ..............................................................................................................53
2.1 Thị hiếu người tiêu dùng..........................................................................53
2.2 Nhu cầu tiêu dùng trên thị trường ............................................................55
2.3 Kì vọng trong tiêu dùng ...........................................................................56
II.  Phân tích đối thủ cạnh tranh ................................................................57
1.  Các chiên lƣợc của đối thủ cạnh tranh ......................................................57
1.1 Chiến lược của Yakult .............................................................................57
1.2  Chiến lược của Probi- Vinamilk .........................................................58
2.  Đánh giá đối thủ cạnh tranh .......................................................................59
2.1 Độ nhận biết của người tiêu dùng ............................................................59
2.2 Hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các sản phẩm Probi và Yakult 60
3.  Ƣu thế cạnh tranh của Betagen so với Yakult và Probi ............................61
Chuyên đề tốt nghiệp    GVHD: Ths. Đinh Tiên Minh
 
III.  Phân  tích  hành  vi  tiêu  dùng  của khách hàng đối  với  sản  phẩm  Betagen
 ................................................................................................................62
1.  Nghiên cứu mức độ phù  hợp của sản phẩm đối với nhu cầu ngƣời tiêu dùng
 .....................................................................................................................62
1.1 Bảng câu hỏi cho việc nghiên cứu nhóm ..................................................62
1.2 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ............................................................68
1.3 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................68
1.4 Cách thức nghiên cứu ..............................................................................69
2.  Phân tích kết quả thu đƣợc từ nghiên cứu thị trƣờng...............................76
2.1 Nhu cầu về chất lượng .............................................................................76
2.2 Nhu cầu về giá, phân phối .......................................................................77
2.3 Nhu cầu về khuyến mãi ...........................................................................77
IV.  Chiến lƣợc thực hiện trong 3 tháng (từ tháng 2 – đầu tháng 5/2009) .78
1.  Chiến lƣợc quảng cáo, khuyến mãi ............................................................78
..............................................................................................................Chiến
lược xúc tiến sản phẩm .................................................................................78
..............................................................................................................Event
team ..............................................................................................................78
..............................................................................................................Tổ
chức hội thảo ................................................................................................79
..............................................................................................................Tham
gia các hội chợ ..............................................................................................81
..............................................................................................................Lực
lượng PG tư vấn sản phẩm tại các hệ thống siêu thị ......................................82
2.  Chiến lƣợc về phân phối .............................................................................82
3.  Chiến lƣợc về khuyến mãi ..........................................................................83
V.  Các hiệu quả thu đƣợc ..........................................................................84
1.  Độ nhận biết thƣơng hiệu ...........................................................................84
2.  Hành vi tiêu dùng khách hàng ...................................................................85
Chuyên đề tốt nghiệp    GVHD: Ths. Đinh Tiên Minh
 
VI.  Hạn chế và cách khắc phục trong quá trình thực hiện chiến lƣợc xúc tiến
sản phẩm Betagen ..................................................................................85
1.  Những sai phạm, hạn chế trong quá trình thực hiện ................................85
2.  Nguyên nhân hạn chế ..................................................................................86
3.  Biện pháp khắc phục những lần sau ..........................................................86

Chƣơng 6: Đề xuất kiến nghị .......................................................................87
1.  Đánh giá tình hình hiện tại .........................................................................87
..............................................................................................................Vị  thế
và lợi thế của Betagen ...................................................................................87
..............................................................................................................Những
vấn đề hạn chế Betagen đang gặp phải ..........................................................87
..............................................................................................................Đánh
giá tiềm năng thị trường ................................................................................88
..............................................................................................................Tình
hình hoạt động kinh doanh của Campina Việt Nam.......................................88
2.   Những chiến lƣợc đề ra, nội dung cụ thể ..................................................89
..............................................................................................................Chiến
lược Above The Line ....................................................................................90
..............................................................................................................Chiến lược Below The Line ....................................................................................91
..............................................................................................................Bản
kê khai tài chính hoạt động ...........................................................................9

Chƣơng I : Phần mở đầu
1.  Đề tài :
Xây  dựng  chiến lược  xúc  tiến  cho  sản  phẩm  sữa  lên  men  Betagen  của  công  ty TNHH Campina Việt Nam.
2.  Lí do chọn đề tài :
-  Khi được nhận vào thực tập tại công ty Campina Việt Nam, được biết công ty hiện đang có chiến lược xúc tiến sản phẩm sữa lên men Betagen. Đây là một sản phẩm được công ty nhập khẩu tại Thái Lan, xuất hiện trên thị trường Việt Nam vào đầu tháng 5/2008, tuy nhiên vẫn chưa được nhiều người biết đến cũng như tin tưởng sử dụng.
-  Do đó từ đầu năm 2009, công ty TNHH Campina Việt Nam đã quyết định xúc tiến chiến lược đẩy mạnh sản phẩm này, với mong muốn Betagen sẽ là một sản phẩm
quen thuộc và thường nhật đối với người tiêu dùng Việt Nam.
-  May mắn được tham gia trực tiếp vào chương trình xúc tiến của công ty qua các hoạt động: hội thảo, sampling, event, tìm đại lý, khuyến mãi…v..v.. Em cảm thấy đây là cơ hội tốt cho mình để học hỏi, rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn công việc, và hoàn thiện bản thân trong công việc, đồng thời cũng là một đề tài hay để mình có thể khai thác, nghiên cứu cho đề tài tiểu luận.
3.  Mục tiêu của đề tài:
-  Do được  tham  gia  trực  tiếp vào chương trình xúc tiến  sản  phẩm  sữa  lên  men Betagen của công ty TNHH Campina Việt Nam, nên khi làm đề tài này, em mong muốn dùng hết những kinh nghiệm mình có được để phân tích chiến lược xúc tiến thương hiệu Betagen trong quý I/2009, đồng thời đề xuất những ý kiến đóng góp của bản thân đối với chiến lược trong thời gian tới của công ty.

3.1 Đề  tài  sẽ  giúp  mọi ngƣời  có  cái  nhìn  cụ  thể  hơn về  công  ty  Campina  Việt Nam:
-  Nếu  trên  thế  giới  FrieslandCampina  là  một thương hiệu  quen  thuộc,  thì  tại  thị trường Việt Nam, Campina vẫn là một nhãn hiệu sữa chưa được biết đến.
-  Với những thất bại bước đầu trong những năm vừa qua, cùng  với hệ  thống  phân phối còn nhiều bất cập thì hình  ảnh Campina hiện đang xấu đi trong mắt  một  số người tiêu dùng.
-  Đề tài này sẽ giới thiệu rõ thêm về lịch sử hình thành, phát triển của Campina thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Bên cạnh đó, sẽ giới thiệu về cơ cấu tổ chức, quản lý và vận hành của công ty TNHH Campina Việt nam.
-  Đề tài cho biết tình hình sản xuất kinh doanh, phương châm hoạt động, giá trị cốt lõi và những mục tiêu, định hướng trong tương lai của công ty.
3.2 Cách thức để xây dựng một chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm:
-  Thông  qua  việc tham  gia  vào chiến lược  xúc  tiến sản phẩm Betagen của công ty trong quí I/2009, đề tài sẽ cho biết rõ thêm  về  cách  thức để  thực hiện  một chiến lược xúc tiến sản phẩm. Cụ thể là:
  Xác định rõ mục tiêu tương lai, định hướng lâu dài của công ty đối với sản phẩm sữa lên men Betagen là gì?
  Xác định nhu cầu người tiêu dùng, khách hàng mục tiêu, mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu người tiêu dùng.
  Nhận diện đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường, độ phủ của sản phẩm đối với thị trường, vị thế của sản phẩm hiện tại.
  Khả năng tài chính, nhân sự của công ty.
  Những lợi thế, hạn chế của công ty khi thực hiện.
Chuyên đề tốt nghiệp    GVHD: Ths. Đinh Tiên Minh
3
3.3 Cách thức để thực hiện một chiến lƣợc xúc tiến sản phẩm:
-  Thông  qua  việc tham  gia  vào chiến lược xúc  tiến sản phẩm Betagen của công ty trong quí I/2009, đề tài sẽ cho biết rõ thêm  về  cách thức để  thực hiện  một chiến lược xúc tiến sản phẩm. Cụ thể là:
  Xác định mục tiêu của việc thực hiện chiến lược, hay kì vọng mong muốn thu được sau khi thực hiện chiến lược.
  Lên kế hoạch những công việc cần làm.
  Phối hợp công việc với Agency.
  Point of Sale Materials.
  Thực hiện.
  Đánh giá tiến độ và kết quả sau mỗi lần thực hiện 1 công việc, rút ra kinh nghiệm.
3.4 Cách thức vận hành và kiểm soát chƣơng trình Marketing:
-  Khả năng kiểm soát việc thực hiện có theo đúng kế hoạch hay không.
-  Cách thức quản lý nhân sự, phối hợp hoạt động giữa các phòng ban, cũng như sự phối hợp và kiểm tra công việc thực hiện của bên Agency.
-  Đánh giá kết quả, rút ra kinh nghiệm, đề ra chiến lược tiếp theo, hoặc khắc phục những rủi ro khi có sự cố xảy ra.
3.5 Đề xuất những ý kiến của bản thân sau khi thực hiện chiến lƣợc:
-  Đánh giá việc thực hiện chiến lược từ góc độ bản thân là một nhân viên hỗ trợ.
-  Đề  xuất  ý  kiến  của  bản  thân,  cách  thức  thực  hiện các đề  xuất đó, kế  hoạch  thời gian thực hiện và kê khai tài chính hoạt động.

4.  Phƣơng pháp thực hiện :
-  Phỏng vấn nhóm.
-  Tham gia các chương trình xúc tiến của Betagen.
-  Đi thực tế tìm hiểu thị trường.
-  Nghiên cứu các lý thuyết đã học áp dụng vào đề tài.
5.  Hạn chế của đề tài:
-  Hạn chế về mặt thời gian: do cùng làm chương trình với công ty để thu thập các tư liệu, kinh nghiệm thực tế  viết bài nên  ảnh hưởng  không nhỏ  đến  việc  viết đề  tài, đặc biệt là thời gian và sức khỏe.
-  Hạn chế về kinh nghiệm: Lý thuyết thu thập được rất nhiều, nhưng chưa biết phải vận dụng như thế nào vào bài.
6.  Kết cấu của đề tài:
Đề tài gồm 5 chương lớn :
Chƣơng I : Phần mở đầu:
-  Phần này giới thiệu sơ nét về đề tài. Tên của đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu của đề  tài là gì, phương pháp dùng để  phân  tích,  nghiên  cứu  thực  hiện đề  tài  là  gì?
Những vấn đề, hạn chế gặp phải khi thực hiện đề tài và sơ lược về kết cấu của đề tài.
Chƣơng II :Cơ sở lý luận:
-  Chương này sẽ  chắt  lọc  những  lý  thuyết  có  liên  quan  trực  tiếp đến đề  tài được dùng để phân tích.
-  Như đề tài này là xây dựng chiến lược xúc tiến sản phẩm thì các lý thuyết được sử dụng trong này sẽ liên quan trực tiếp đến “chiến lược xúc tiến” như : Below TheLine,  Above  The  Line..bên  cạnh đó còn các lý thuyết  về  chiến lược  cạnh  tranh, hành vi tiêu dùng…..
Chƣơng  III: Cơ sở thực tiễn:
-  Phần  này  sẽ  giới  thiệu    một  cách  khái  quát  lịch  sử  hình  thành  và  phát  triển  của Campina thế giới, đặc biệt là Campina Việt Nam.
-  Tại đây đề tài sẽ cho biết rõ cơ cấu tổ chức hoạt động và đường lối phát triển cũng như định hướng trong tương lai của Campina Việt Nam.
Chƣơng IV: Chiến lƣợc xúc tiến thƣơng hiệu Betagen:
-  Chương này sẽ cho biết những hoạt động, những chiến lược công ty đã thực hiện trong năm 2008, lúc sản phẩm Betagen mới ra mắt ở Việt Nam: hoạt động Below The Line, Above The Line, phân phối..v..v... Đồng thời đánh giá những thành tựu công ty đã đạt được  sau  chiến lược: doanh thu, độ  nhận  biết,  hệ  thống  phân phối..v..v..
Chƣơng V: Chiến lƣợc  xúc  tiến  sản  phẩm  sữa  lên  men  Betagen  của  công  ty TNHH Campina Việt Nam:
-  Chương này sẽ đi sâu vào phân tích những hoạt động xúc tiến công ty đang thực hiện  trong  quý  I/2009:  các  hoạt động  hội  thảo,  event,  xúc  tiến  bán  hàng,  phân phối..v..v
-  Bên  cạnh đó còn cho thấy  cái  nhìn  tổng  quát  về  thị  trường  sữa  lên  men  tại  Việt Nam, các đối thủ, hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm này.
-  Sau những hoạt động xúc tiến đó, sẽ đánh giá lại hiệu quả thực hiện, những thiếu xót và cách thức hoàn thiện.

Chƣơng VI: Đề xuất kiến nghị:
-  Từ những thực tiễn hoạt động sau những chiến lược xúc tiến thương hiệu, sẽ rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời đề ra những đề xuất kiến nghị, những ý tưởng thực hiện trong thời gian sắp tới của công ty.
-  Cụ  thể  chiến lược  Below  The  Line,  Above  The  Line  sẽ  đề  xuất,  cách  thức  thực hiện, thời gian biểu thực hiện, kinh phí cho các hoạt động.

Download:

http://www.facebook.com/download/453365701456642/VanLuong.Blogspot.Com_Campina.pdf


EmoticonEmoticon