Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

So sánh giữa nghị định 129/2013 và nghị đinh 98/2007

nghị định 129/2013


Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007
( Hiệu lực 01/07/2007 đến hết 14/12/2013)
Nghị định 129/2013 ngày 16/10/2013
( Hiệu lực thi hành 15-12-2013)
+ Hình thức xửphạt vi phạm pháp luật thuế + Hình thức xửphạt vi phạm hành chính pháp luật thuế
- Phạt tối đa 100.000.000 đhành vi vi phạm vềthuế - Phạt tối đa 200.000.000 đhành vi vi phạm vềthuế
- Phạt 10% sốhành vi khai sai tiền tiền thuếphải nộp hoặc được hoàn - Phạt 20% sốhành vi khai sai tiền tiền thuếphải nộp hoặc được hoàn
- Phạt 0.05% mỗi ngày tính trên sốtiền thuếchậm nộp.
- Phạt 0.07%/ngày tính trên sốtiền thuếchậm nộp và 0.05%/ngày tính trên sốtiền
phạt.
- Phạt 1-3 lần sốtiền trốn thuế, gian l ận thuế. - Phạt 1-3 lần sốtiền trốn thuế, gian l ận thuế.
+ Phạt Chậm nộp hồsơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin (đ.7) + Phạt Chậm nộp hồsơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin (đ.5)
- Nộp quá thời hạn từ10 ngày đến 20 ngày: 100.000 đ đến 1.000.000 đ. - Nộp quá thời hạn từ10 ngày đến 20 ngày: phạt cảnh cáo ( nếu có tình tiết giảm nhẹ)
- Nộp quá thời hạn từ20 ngày trởlên: 200.000 đ đến 2.000.000 đ.
- Nộp quá thời hạn từ01 ngày đến 30 ngày trởlên: 400.000 đ đến 1.000.000 đ
( nếu không có tình tiết giảm nhẹ)
- Nộp quá thời hạn trên 30 ngày hoặc không nộp, không thay đổi: 800.000 đ đến
2.000.000 đ
+ Phạt khai không đầy đủcác nội dung trong hồsơthuế(đ.8) + Phạt khai không đầy đủcác nội dung trong hồsơthuế(đ.6)
- Ghi thiếu, ghi sai trên bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra hoặc tài liệu khác liên quan:
100.000 đ đến 1.000.000 đ.
- Ghi thiếu, ghi sai trên bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra hoặc tài liệu khác liên quan:
400.000 đ đến 1.000.000 đ.
- Ghi thiếu, ghi sai trên hóa đơn, hợp đồng kinh tếhoặc chứng từkhác liên quan:
150.000 đ đến 1.500.000 đ.
- Ghi thiếu, ghi sai trên hóa đơn, hợp đồng kinh tếhoặc chứng từkhác liên quan:
600.000 đ đến 1.500.000 đ.
- Ghi thiếu, ghi sai trên tờkhai thuế, tờkhai quyết toán thuế:
200.000 đ đến 2.000.000 đ.
- Ghi thiếu, ghi sai trên tờkhai thuế, tờkhai quyết toán thuế:
800.000 đ đến 2.000.000 đ.
- Vi phạm đồng thời các hành vi trên: 500.000 đ đến 3.000.000 đ.
- Khai sai làm thiếu tiền thuếphải nộp tờkhai tạm tính theo quý: 1.200.000 đ đến
3.000.000 đ
+ Phạt hành vi nộp chậm tờkhai thuế(đ.9) + Phạt hành vi nộp chậm tờkhai thuế(đ.7)
- Nộp quá thời hạn từ5 ngày đến 10 ngày: 100.000 đ đến 1.000.000 đ. - Nộp quá thời hạn từ01 ngày đến 10 ngày: 400.000 đ đến 1.000.000 đ.
- Nộp quá thời hạn từ10 ngày đến 20 ngày: 200.000 đ đến 2.000.000 đ. - Nộp quá thời hạn từ10 ngày đến 20 ngày: 800.000 đ đến 2.000.000 đ.
- Nộp quá thời hạn từ20 ngày đến 30 ngày: 300.000 đ đến 3.000.000 đ. - Nộp quá thời hạn từ20 ngày đến 30 ngày: 1.200.000 đ đến 3.000.000 đ.
- Nộp quá thời hạn từ30 ngày đến 40 ngày: 400.000 đ đến 4.000.000 đ. - Nộp quá thời hạn từ30 ngày đến 40 ngày: 1.600.000 đ đến 4.000.000 đ.
- Nộp quá thời hạn từ40 ngày đến 90 ngày: 500.000 đ đến 5.000.000 đ.
- Nộp quá thời hạn từ40 ngày đến 90 ngày hoặc không nộp tờkhai thuế, nộp tờkhai
tạm tính chậm trên 90 ngày : 2.000.000 đ đến 5.000.000 đ.
+ Phạt hành vi vi phạm cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụthuế(đ.10) + Phạt hành vi vi phạm cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụthuế(đ.8)
- Cung cấp hồ sơ pháp lý, sổ kế toán theo thông báo của thuế quá thời hạn 05 ngày
làm vi ệc: 100.000 đ đến 1.000.000 đ.
- Cung cấp hồ sơ pháp lý, sổ kế toán theo thông báo của thuế quá thời hạn 05 ngày
làm vi ệc: 400.000 đ đến 1.000.000 đ.
ĐIỂM THAY ĐỔI MỨC PHẠT NGHỊ ĐỊNH 129/2013 VÀ NGHỊ ĐỊNH 98/2007 TRONG LINH VỰC XỬLÝ LĨNH VỰC THUẾ
- Cung cấp không đầy đủ, chính xác sổ kế toán, số hiệu tài khoản,số dư tài khoản
ngân hàng. Không đầy đủ, chính xác sổ kế toán, số hiệu tài khoản,số dư tài khoản
ngân hàng, tổ chức tín dụng khác,KBNN trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cơ quan
thuếyêu cầu: 200.000 đ đến 2.000.000 đ.
- Cung cấp không đầy đủ, chính xác sổ kế toán, số hiệu tài khoản,số dư tài khoản ngân
hàng. Không đầy đủ, chính xác sổ kế toán, số hiệu tài khoản,số dư tài khoản ngân
hàng, tổ chức tín dụng khác,KBNN trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cơ quan thuế
yêu cầu: 800.000 đ đến 2.000.000 đ.
+ Phạt hành vi chấp hành QĐ thanh tra kiểm tra, cưỡng chế QĐ hành chính
thuếvà vi phạm chế độhóa đơn hàng hóa vận chuyển trên đường (đ.11)
+ Phạt hành vi chấp hành QĐ thanh tra kiểm tra, cưỡng chế QĐ hành chính
thuế(đ.9)
- Phạt tiền từ200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:  - Phạt tiền từ800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
+ Từchối nhận quyết định thanh tra, kiểm tra, quyết định cưỡng chếthi hành quyết
định hành chính thuế;
+ Từchối nhận quyết định thanh tra, kiểm tra, quyết định cưỡng chếthi hành quyết
định hành chính thuế;
+Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế, quyết định cưỡng chếthi
hànhquyết định hành chính thuếquá thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừngày phải
chấp hành quyết định của cơquan có thẩm quyền;
+Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế, quyết định cưỡng chếthi
hànhquyết định hành chính thuếquá thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừngày phải
chấp hành quyết định của cơquan có thẩm quyền;
+Từchối, trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồsơ, tài liệu, hoá đơn, chứng từ, sổ
kếtoán liên quan đến nghĩa vụthuếquá thời hạn 06 giờlàm việc, kểtừkhi nhận
được yêu cầu của cơquan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra tại trụ
sởngười nộp thuế;
+Từchối, trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồsơ, tài liệu, hoá đơn, chứng từ, sổkế
toán liên quan đến nghĩa vụthuếquá thời hạn 06 giờlàm việc, kểtừkhi nhận được
yêu cầu của cơquan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra, thanh tra tại trụsở
người nộp thuế;
+Cung cấp không chính xác vềthông tin, tài liệu, sổkếtoán liên quan đến việc xá
định nghĩa vụthuếtheo yêu cầu của cơquan có thẩm quyền trong thời gian kiểm
tra, thanh tra thuếtại trụsởngười nộp thuế
+Cung cấp không chính xác vềthông tin, tài liệu, sổkếtoán liên quan đến việc xá
định nghĩa vụthuếtheo yêu cầu của cơquan có thẩm quyền trong thời gian kiểm
tra, thanh tra thuếtại trụsởngười nộp thuế
-Phạt tiền từ500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: -Phạt tiền từ200.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
+ Không cung cấp sốliệu, tài liệu, sổkếtoán liên quan đến việc xác định nghĩa
vụthuếkhi được cơquan có thẩm quyền yêu cầu trong thời gian kiểm tra, thanh
tra thuếtại trụsởngười nộp thuế;
+ Không cung cấp sốliệu, tài liệu, sổkếtoán liên quan đến việc xác định nghĩa
vụthuếkhi được cơquan có thẩm quyền yêu cầu trong thời gian kiểm tra, thanh tra
thuếtại trụsởngười nộp thuế;
+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyết định niêm phong hồsơtài
liệu, két quỹ, kho hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng làm
căn cứxác minh nghĩa vụthuế;
+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyết định niêm phong hồsơtài
liệu, két quỹ, kho hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng làm
căn cứxác minh nghĩa vụthuế;
+Tựý tháo bỏ, thay đổi dấu hiệu niêm phong do cơquan thẩm quyền đã tạo
lập hợp pháp làm căn cứxác minh nghĩa vụthuế;
+Tựý tháo bỏ, thay đổi dấu hiệu niêm phong do cơquan thẩm quyền đã tạo
lập hợp pháp làm căn cứxác minh nghĩa vụthuế;
+ Không ký vào Biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kểtừngày kết thúc kiểm tra, thanh tra;
+ Không ký vào Biên bản kiểm tra, thanh tra trong thời hạn 05 ngày làm việc,
kểtừngày kết thúc kiểm tra, thanh tra;
+ Không chấp hành kết luận kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chếthi hành
quyết định hành chính thuếcủa cơquan có thẩm quyền
+ Không chấp hành kết luận kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chếthi hành
quyết định hành chính thuếcủa cơquan có thẩm quyền
-Không cung cấp được hoá đơn, chứng từhợp pháp của lô hàng vận chuyển trong
thờihạn 12 giờ, kểtừthời điểm cơquan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi
phạm: 200.000 đ đến 2.000.000 đ
Không quy định
-Không cung cấp được hoá đơn, chứng từhợp pháp của lô hàng vận chuyển trong
thời hạn 12 giờ đến 24 giờ, kểtừthời điểm cơquan có thẩm quyền kiểm tra, phát
hiện hành vi vi phạm: 300.000 đ đến 3.000.000 đ
Không quy định
-Không cung cấp được hoá đơn, chứng từhợp pháp của lô hàng vận chuyển sau 24
giờ, kểtừthời điểm cơquan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm,
nhưng chưa ra quyết định xửphạt: 500.000 đ đến 5.000.000 đ
Không quy định


Download:

https://www.facebook.com/download/333110300165500/XuPhatTheu_VanLuong.blogspot.Com.pdf


EmoticonEmoticon