Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

TN kinh tế phát triển - có đáp án

    13. Trong mô hình của Lewis, khi lao đ ộng d ư th ừa trong khu        ựvc nông nghi ệp đ ược t ận d ụng h ết, 
        đường cung lao động trong khu       ựvc công nghiệp sẽ dịch chuyển sang phải (S) 
    14. Mô hình hai khu      ựvc của tân cổ điển và Lewis đều d ựa vào lu ận đi ểm cho r ằng lao đ ộng d ư 
        thừa trong nông nghi ệp và gi ữa hai khu     ựvc công nghi ệp và nông nghi ệp ph ải có s ự tác đ ộng    ớvi  
        nhau ngay từ đầu (S) 
    15. Theo quan điểm của Oshima, sự bất bình đ          ng trong xã hẳội có thể được hạn chế ngay từ đầu  
        (D) 
    16. Mô hình chữ U ngược của Kuznets đã kh         ng đẳịnh rằng sự tăng trưởng kinh tế và mức công bằng 
        xã hội luôn là hai đại lượng đồng biến      ớvi nhau (S) 
    17. Theo số liệu thống kê của WB thì các nước đang phát triển thu nhập thấp có hệ số Gini cao hơn  
        các nước công nghiệp phát triển thu nhập cao (D) 
    18. Quan điểm của Lewis và Oshima đều cho rằng: mối quan hễ giữa tăng trưởng kinh tế và bình 
        đ  ng xã hẳội được   ậvn động theo dạng chữ U ngược (S) 

http://dl.dropbox.com/u/10919090/data2/luong/VanLuong.Blogspot.Com_tracnghiem_ktpt.pdf

1 bình luận so far


EmoticonEmoticon