Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Câu lệnh shutdown




Lệnh shutdown

Trong Windows nó được dùng để thực hiện các công việc tắt máy, khởi động lại, đăng xuất. Lệnh này thực chất là 1 tệp exe nằm trong thư mục C:\WINDOWS\System32.

Để tìm hiểu cú pháp của lệnh này, bạn mở Command Promt (vào Start\Run và gõ vào lệnh cmd), rồi gõ shutdown /? để liệt kê tất cả các tham số của lệnh và cách sử dụng.

Cú pháp của nó :

shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]

Có khá nhiều tham số cho lệnh, nhưng ở đây mình chỉ nhấn mạnh 1 vài điểm quan trọng sẽ được dùng trong chương trình của chúng ta:

-s: Tắt máy (viết tắt của shutdown)
-r: Khởi động lại (viết tắt của restart)
-l: Đăng xuất (viết tắt của logoff)
-t xx: Thời gian chờ, trong đó xx là thời gian phải đợi khi máy tắt (hoặc khởi động lại, đăng xuất) tính bằng giây
-c "comment": Thông báo hiện ra

VD như khi ta muốn hẹn tắt máy sau 30 giây, thì câu lệnh sẽ như sau:
shutdown -s -t 30

Còn muốn khởi động lại ngay lập tức thì:
shutdown -r -t 0


EmoticonEmoticon