Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Thiết lập và thẩm định dự án mở đại lý 3S của hãng xe máy SYM


dai ly sym


Mục đích của luận văn là nghiên cứu về thị trường xe máy Việt Nam, tìm hiểu những điều kiện được mở đại lý của SYM, nghiên cứu các bước để lập một dự án đầu tư, từ đó lập ra một dự án mở đại lý 3S của SYM Việt Nam. Tìm hiểu một số chỉ tiêu dùng để thẩm định dự án để có thể áp dụng vào đề tài. Qua đó ta thấy được dự án có nên được đầu tư hay không và đưa ra một số biên pháp dùng để nghiên cứu đề tài, đề tài sử dụng các biện pháp nghiên cứu như: phương pháp phỏng vấn qua bảng câu hỏi để khảo sát tình hình thực tế thị trường trong quá trình thực hiện, thu thập các số liệu thứ cấp, và phương pháp xử lý số liệu.
Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra một số biện pháp kiến nghị đối với các nhà đầu tư và Công Ty VMEP.

MỤC LỤC

Trang
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii
DANH MỤC CÁC BẢNG ix
DANH MỤC CÁC HÌNH xii
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 3
1.3.1. Phạm vi thời gian 3
1.3.2. Phạm vi không gian 3
1.4. Cấu trúc của khóa luận 3
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN 4
2.1. Giới thiệu tổng quát về SYM 4
2.1.1. Công ty công nghiệp San Yang (SYM) 4
2.1.2. Thương hiệu SYM 4
2.2. Công ty sản xuất và gia công xuất khẩu Việt Nam (VMEP) 5
2.2.1. Giới thiệu chung 5
2.2.2. Cơ cấu tổ chức của VMEP 6
2.2.3. Cơ cấu sản phẩm 8
2.2.4. Cơ cấu thị trường 9
2.2.5. Phương hướng phát triển trong tương lai 10
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
3.1. Cơ sở lý luận 12
3.1.1. Đầu tư 12
3.1.2. Dự án đầu tư 15
3.1.3. Giá trị của tiền tệ theo thời gian 16
3.1.4. Thiết lập dự án đầu tư 18
3.1.5. Phương pháp xây dụng báo cáo ngân lưu dự án 20
3.1.6. Thẩm định dự án đầu tư 22
3.1.7. Phân tích rủi ro 28
3.2. Phương pháp nghiên cứu 29
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 29
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 29
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31
4.1. Phân tích thị trường 31
4.1.1. Khu vực thị trường 31
4.1.2. Đặc điểm của người tiêu dùng xe SYM 33
4.1.3. Thời gian sử dụng xe SYM của khách hàng 34
4.1.4. Dòng xe khách hàng ưa chuộng 35
4.1.5. Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng xe, chất lượng dịch vụ, giá cả và kiểu dáng xe 36
4.1.6. Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng và giá cả của xe SYM so cới các hãng khác 39
4.1.7. Tình trạng nhận khuyến mãi của khách hàng SYM 40
4.1.8. Sự trung thành thương hiệu của khách hàng SYM 41
4.2. Tìm hiểu về những điều kiện được mở đại lý 3S của SYM 43
4.2.1. Các điều kiện bắt buộc của nhà nước 43
4.2.2. Các điều kiện do công ty đưa ra 43
4.3. Lập dự án mở đại lý 3S kinh doanh xe máy SYM 45
4.3.1. Hình thức đầu tư 45
4.3.2. Mô tả sơ lược về sản phẩm, giá bán và hình thức tiêu thụ sản phẩm của dự án mở đại lý 45
4.3.3. Các vấn đề về xây dựng đại lý 49
4.3.4. Phân tích chi phí 51
4.3.5. Dự toán doanh thu 60
4.3.6. Dự toán chi phí mua xe, phụ tùng và chi phí vận chuyển 67
4.3.7. Phân tích hiệu quả tài chính 69
4.3.8. Xây dựng báo cáo ngân lưu 74
4.4. Thẩm định dự án 76
4.4.1. Thẩm định dự án theo quan điểm ngân hàng 76
4.4.2. Thẩm định dự án theo quan điểm chủ đầu tư 78
4.5. Phân tích rủi ro dự án 80
4.5.1. Phân tích biến động hiệu quả kinh tế của dự án theo sự thay đổi của sản lượng 80
4.5.2. Phân tích biến động của chỉ ciêu NPV và IRR theo sự thay đổi của giá bán và sản lượng 81
4.6. Phân tích hiệu quả của dự án đến kinh tế - xã hội 83
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
5.1. Kết luận 85
5.2. Kiến nghị 86
5.2.1. Đối với các nhà đầu tư 86
5.2.2. Đối với Công Ty VMEP 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang
Bảng 2.1. Bảng Doanh Thu theo Nhóm Sản Phẩm của VMEP từ Năm 2008 đến Năm 2010 8
Bảng 2.2. Bảng Tổng Doanh Thu theo Thị Trường của VMEP qua 3 Năm 2008, 2009, 2010 9
Bảng 2.3. Bảng Số Lượng Xuất Khẩu của VMEP Qua 3 Năm 2008, 2009, 2010 10
Bảng 4.1. Bảng Kết Quả Điều Tra về Giới Tính, Độ Tuổi, Thu Nhập 33
Bảng 4.2. Doanh Số Tiêu Thụ và Định Mức Công Nợ cho Các Đại lý 44
Bảng 4.3.  Bảng Tiêu Chuẩn Lực Lượng Bán Hàng của Đại Lý 44
Bảng 4.4. Bảng Cơ Cấu Sản Phẩm, Linh Kiện Chính Hãng, Dịch Vụ Dự Kiến của Đại Lý 47
Bảng 4.5. Bảng Giá Sản Phẩm Dự Kiến của Đại Lý 48
Bảng 4.6. Bảng Giá Các Linh Kiện Chính Hãng của SYM 49
Bảng 4.7. Bảng Các Hạng Mục về Mặt Bằng Dự Kiến của Đại Lý…………………..50
Bảng 4.8. Bảng Dự Trù Chi Phí Trang Thiết Bị Sữa Chữa của Đại Lý 52
Bảng 4.9. Bảng Dự Trù Chi Phí Trang Thiết Bị Văn Phòng của Đại Lý 54
Bảng 4.10. Bảng Kế Hoạch Khấu Hao và Giá Trị Thanh Lý Tài sản của Đại Lý 57
Bảng 4.11. Bảng Tổng Hợp Chi Tiết Chi Phí Sinh Hoạt Trong 1 Năm 58
Bảng 4.12. Bảng Cơ Cấu Nhân Viên và Mức Lương Dự Kiến 60
Bảng 4.13. Bảng Sản Lượng Tiêu Thụ Dự Kiến Hàng Năm Của Đại Lý…………….61
Bảng 4.14. Giá Bán Dự Kiến của Từng Loại Sản Phẩm qua Các Năm của Đại Lý 62
Bảng 4.15. Bảng Doanh Thu Bán Xe Dự Kiến Hàng Năm của Đại Lý 63
Bảng 4.16. Bảng Doanh Thu Bán Xe và Doanh Thu Bán Phụ Tùng của Công Ty TNHH Hiệp Hà qua 3 Năm 2008, 2009, 2010. 64
Bảng 4.17. Bảng Doanh Thu Bán Phụ Tùng Dự Kiến của Đại lý 64
Bảng 4.18. Bảng Doanh Thu về DVBT của Công Ty TNHH Hiệp qua 3 Năm 2008, 2009,2010 64
Bảng 4.19. Bảng Doanh Thu về DVBT dự kiến của đại lý 65
Bảng  4.20. Bảng Doanh Thu từ DVBH Xe Dự Kiến của Đai Lý 66
Bảng 4.21. Bảng Tổng Doanh Thu Dự Kiến của Đại Lý 66
Bảng 4.22. Bảng Giá Vốn Hàng Bán của Từng Loại Sản Phẩm qua Từng Năm 67
Bảng 4.23. Bảng Chi Phí Mua Xe Dự Kiến Hàng Năm 68
Bảng 4.24. Bảng Chi Phí Mua Phụ Tùng Dự Kiến Hàng Năm 69
Bảng 4.25. Bảng Chi Phí Vận Chuyển Xe Dự Kiến Hàng Năm của Đại Lý 69
Bảng 4.26. Ước lượng Vốn Đầu Tư Cố Định. 70
Bảng 4.27. Bảng Tổng Vốn Lưu Động Dự Kiến Hàng Năm của Đại Lý. 72
Bảng 4.28. Bảng Tổng Nguồn Vốn Hàng Năm của Đại Lý. 72
Bảng 4.29. Bảng Kế Hoạch Trả Lãi Vay 73
Bảng 4.30. Bảng Dự Trù Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh của Đại Lý 74
Bảng 4.31. Bảng Báo Cáo Ngân Lưu Theo Quan Điểm Ngân Hàng. 75
Bảng 4.32. Bảng Báo Cáo Ngân Lưu theo Quan Điểm Chủ Sở Hữu 75
Bảng 4.33. Bảng Các Chỉ Tiêu Thẩm Định Dự Án Đầu Tư theo Quan Điểm Ngân Hàng 77
Bảng 4.34. Bảng Tính Thời Gian Hoàn Vốn của Dự Án theo Quan Điểm Ngân Hàng .78
Bảng 4.35. Bảng Các Chỉ Tiêu Thẩm Định Dự Án Đầu Tư theo Quan Điểm Chủ Sở Hữu 78
Bảng 4.36. Bảng tính thời gian hoàn vốn của dự án theo quan điểm chủ sở hữu 79
Bảng 4.37. Bảng Phân Tích Chỉ tiêu NPV, IRR, B/C, PI Khi Sản Lượng Tiêu Thụ Thay Đổi 80
Bảng 4.38. Bảng Phân Tích Chỉ Tiêu NPV Khi Giá Bán Sản Phẩm và Sản Lượng Tiêu Thụ Thay Đổi 82
Bảng 4.39. Bảng Phân Tích Chỉ Tiêu IRR Khi Giá Bán Sản Phẩm và Sản Lượng Tiêu Thụ Thay Đổi. 82
Bảng 4.40. Bảng Thể Hiện Giá Trị Doanh Nghiệp Đóng Góp vào Ngân Sách Nhà Nước 84


DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang
Hình 2.1. Logo Thương Hiệu SYM 5
Hình 2.2. Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty VMEP 7
Hình 4.1. Biểu Đồ Cơ Cấu Số Năm Sử Dụng Xe SYM của Khách Hàng 34
Hình 4.2. Biểu đồ cơ cấu dòng xe Khách Hàng Ưa Chuộng 35
Hình 4.3. Biểu Đồ Thể Hiện Mức Độ Hài Lòng của Khách Hàng về Chất Lượng Xe, Giá Cả, Kiểu Dáng và Chất Lượng Phục Vụ của Các Đại Lý SYM. 37
Hình 4.4: Hình Thể Hiện Chất Lượng và Giá Cả Xe của SYM so với Các Hãng Xe Khác 39
Hình 4.5. Biểu Đồ Cơ Cấu Thể Hiện Tình Trạng Nhận Khuyến Mãi của Khách Hàng…………………………………………………………………………………..41
Hình 4.6. Biểu Đồ Cơ Cấu Thể Hiện Sự Trung Thành Thương Hiệu của Khách Hàng SYM…………………………………………………………………………………..42
Hình 4.7. Một Số Hình Ảnh Trang Thiết Bị Sữa Chữa của Đại Lý…………………..52
Hình 4.8. Sơ Đồ Tổ Chức Nhân Sự Đại Lý…………………………………………...58


Download:

https://www.facebook.com/download/657973254260766/VanLuong.Blogspot.Com_DailySYM.doc


EmoticonEmoticon