Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Race là gì

 R-A-C-E là Research-Action-Communications-Evaluation

Hoạt động quan hệ công chúng trong marketing GỒM CÓ:

  1. Phân tích
  2. Tư vấn
  3. Truyền thông
  4. Đánh giá
Download:

http://dl.dropbox.com/u/10919090/data4/ok/VanLuong.Blogspot.Com_racelagi.pptEmoticonEmoticon