Tìm kiếm trong blog này

 

Hoạch định Kế hoạch kinh doanh

Tài liệu này sẽ giúp các bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suất các hoạt động từ giai đoạn khỏi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến.

http://goo.gl/kKgJb

0 bình luận:

Đăng nhận xét