Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Hợp đồng cho mượn xe

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2014.
Tại Công Ty …………………….. Chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên cho mượn)
Họ tên: Bùi Văn Lương……….. sinh năm: …………………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………., TP.HCM.
CMND số: ……………….. cấp ngày: ……………., Tại: CA-TP.HCM.
BÊN B (Bên đi mượn)
Công Ty …………………………………
Địa chỉ: …………………………………….
Mã số doanh nghiệp: ……………………………………
Đại diện: ………………………….. Chức vụ: ………………………..
Hai bên đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn với nội dung và các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn 08 chiếc xe theo chi tiết sau:
- Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật: xe đang trong tình trạng sử dụng.
· 52U ……..: Xe Toyota 7 chổ.
· 54M ……..: Tải thùng kín
· 57H ……….: Tải Ben
· 54L ………: Tải Ben
· 57H ………..: Tải Ben
· 57H ……………: Tải Ben
· 54S …………..: Tải Ben
· 57H ………..: Tải Ben.
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là: 03 năm (ba năm), bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên B biết trước 90 ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như :
+ Cho người khác thuê lại.
+ Để xảy ra tình trạng xe hư hỏng hoặc xuống cấp nghiêm trọng.
Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu của mình.
Điều 3: Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
1. Nghĩa vụ của bên A
- Giao cho bên B xe đang trong tình trạng sử dụng.
- Yêu cầu bên B khi điều khiển xe phải có bằng lái, phải thực hiện đăng kiểm xe theo qui định, tránh tình trạng sử dụng xe khi  có thể gây cháy, nổ đối …
- Phải thực hiện tốt việc bảo quản, tu bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng…
2.  Nghĩa vụ của bên B
- Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng xảy ra (nếu có), không tự ý làm thay đổi trạng thái ban đầu của tài sản trong suốt thời gian mình mượn.
- Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi chi phí khác để đảm bảo giá trị sử dụng bình thường của tài sản trong thời hạn mượn.
- Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A.     
- Giao trả nguyên trạng thái đang sử dụng đúng thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ kiện của nó, nếu hỏng phải sửa chữa, mất mát phải bồi thường.
Điều 4: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
- Bên A không được từ chối các nghĩa vụ đã cam kết khi cho mượn tài sản ghi trong hợp đồng.
- Nếu bên B vi phạm nghĩa vụ thì chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với bên A. 
Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A          ĐẠI DIỆN BÊN B


EmoticonEmoticon