Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Tài chính cho nhà quản lý không chuyên

tai chinh quan ly


LỜI  GIỚI THIỆU 
ĐỂ TRỞ THÀNH  NGƢỜI AM HIỂU  VỀ TÀI CHÍNH 
XEM LẠI CÁ C THUẬT NGỮ CƠ  BẢN 
ĐỪNG  VỘI SUY ĐOÁN 
HÃ Y HIỂU  ĐƢỢC TÍNH QUAN TRỌNG  CỦA  VIỆC CHỌN THỜI ĐIỂM  
HÃ Y HIỂU  ĐƢỢC CÔNG  VIỆC CỦA KIỂM TOÁN  VIÊN 
HÃ Y HỌC CÁ CH  ĐI TÌM  CÂU TRẢ LỜI 
HÃ Y NGHIÊN CỨU  KẾT QUẢ KINH  DOA NH 
HÃ Y ĐỌC KỸ  HƠN  BẢNG  CÂ N ĐỐI KẾ TOÁN 
HÃ Y ĐỌC TOÀN  BỘ BẢNG  BÁO  CÁO THU NHẬP 
HÃY KIỂM TRA DÒNG TIỀN MẶT 
XEM KỸ  HƠN  CÁC PHẦN  CƢỚC CHÚ 
HÃ Y XÁ C ĐỊNH  LƢỢNG  HÀNG  LƢU KHO  CÓ QUÁ CAO HA Y  KHÔNG 
HÃ Y NHÌN CÁ C PHẦN ĐIỀU CHỈNH 
HÃ Y KIỂM TRA  VIỆC  GHI NHẬN  DOA NH THU 
PHÂN TÍCH,  PHÂN TÍCH  VÀ PHÂN TÍCH 
HÃ Y SỬ  DỤNG  CÁ C T Ỷ SUẤT THEN CHỐT 
TẠI SAO PPE  QUAN TRỌNG?  
TÌM HIỂU NHIỀU HƠN  VỀ  LỢI THẾ THƢƠNG MẠI 
CHUẨN  BỊ, CHUẨN BỊ  VÀ CHUẨN BỊ 
ĐẶT CÁ C MỤC TIÊU DOANH THU THỰC TẾ 
CẮT  GIẢM CHI PHÍ HỢP  LÝ 
THEO DÕI DÒNG TIỀN MẶT 
NHẬN RA NHỮNG  VẤN ĐỀ TIỀM ẨN 
HIỂU ĐƢỢC DOANH THU ẢNH HƢỞNG ĐẾN  CHI PHÍ NHƢ THẾ NÀO 
CHỌN DẠNG THÍCH  HỢP CHO DỰ TOÁN 
CẨM NANG  DÀNH CHO NHÀ QUẢN  LÝ

LỜI GIỚI THIỆU 

Tập sách nhỏ “Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên” này của NXB McGrau-Hill  là  một kim chỉ  nam quý báu giúp  những  nhà quản  lý không chuyên  nghiệp  về tài chính, 
đặc biệt  cho  những  ngƣời chủ doanh  nghiệp,  nắm bắt đƣợc  những điểm cốt  lõi trong  những 
vấn đề quản trị tài chính, ý thức và hiểu biết hơn những vấn đề then chốt, biết đánh giá chính 
xác  hơn  những tín  hiệu tích cực, cũng  nhƣ những tín  hiệu đáng  ngờ, biết đặt câu  hỏi,  tìm  tòi 
và  quan  trọng  hơn:  biết  cách  tự  đi  tìm  câu  trả  lời  cho  mình  cho  những  câu  hỏi  quan  trọng 
đƣợc đặt ra. 
Bạn cần  hiểu đƣợc  những thuật  ngữ và công cụ chuyên  môn, biết kế toán  viên  và kiểm toán 
viên làm gì, biết theo dõi dòng tiền mặt nhƣ thế nào - một vấn đề sống còn trong kinh doanh; 
đọc các báo cáo tài chính, các bản cân đối tài chính, hiểu biết về chính sách quản lý hàng lƣu 
kho, cách lập dự toán, cắt giảm chi phí, biết các “mẹo” cần thiết để xử lý những vấn đề phức 
tạp, hiểu đƣợc những cách làm dễ dãi của ngƣời quản lý bên dƣới, nhận ra những vấn đề tiềm 
ẩn,  vân  vân  và  vân  vân… Cuốn sách  làm  cho bạn  nắm bắt  những  vấn đề dễ dàng,  làm cho 
bạn tự tin, quyết tâm và chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý. 
Kinh  doanh  không  phải  là  mơ  mộng  hay  theo  cảm  tính,  mà  phải  chuyên  nghiệp. Để  có  thể 
cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong một thế giới không ngừng cạnh tranh, trên sân nhà cũng 
nhƣ  trên  thị  trƣờng  thế  giới,  những  nhà  kinh  doanh,  các  chủ  doanh  nghiệp,  phải  có  những 
kiến thức cơ bản về những quy luật then chốt tài chính chi phối sự hoạt động của các công ty. 
Bạn không  thể trao  hết cho ai  trách  nhiệm  và  nhiệm  vụ để  làm thay cho bạn,  mà chính bạn 
phải biết cách tự học hỏi để làm chủ lấy nó. 
Cuốn sách quý báu  này  giúp bạn thực  hiện  những điều đó.  Bạn có thể đọc  nó trên đƣờng đi 
làm, trong  giờ  giải  lao,  nghỉ trƣa,  hay  trên  những chuyến đi công tác.  Bạn sẽ thấy  mình  gắn 
bó và sâu sát  hơn  với  những  vấn đề  then chốt cho  sự sống còn của công ty. Và bạn sẽ  cảm 
thấy vững tin hơn khi đọc nó.

Download:
EmoticonEmoticon